tragédie

Všichni se hrnou s tasenými zbraněmi k paláci, ale u vchodu se zarazí a v hrůze odskočí. Vrata se rozevřela. V domě je vidět mrtvolu Agamemnonovu, ležící v mělké stříbrné vaně; přes ni je přehozeno velké třásnité nachové roucho. Nedaleko vany leží mrtvá Kassandra. Poněkud v popředí stojí Klytaimestra: v ruce drží zakrvácený meč, obličej a šaty má postříkány krví. Krátká pausa. / KLYTAIMESTRA / Ten zápas dávno jsem už chystala, / a třebas pozdě, zvítězila …

Více
 • 13. 5. 2023

[Prolog (jambický trimetr)] / STRÁŽCE / Prosím bohy o vysvobození z těchto útrap, / z této stráže, jež trvá dlouhý rok, při níž ležím / na loktech jako pes na paláci Átreovců / a sleduji sněm nočních hvězd / a ty [hvězdy], které přinášejí smrtelníkům zimu i léto, / jasné vládce, kteří vynikají na obloze, / [sleduji je] vždy, když zapadají, i při jejich východu. / A tak stále vyhlížím znamení pochodně, / záři ohně, která by přinesla zprávu z Tróje, / zvěst o jejím dobytí. Takto …

Více
 • 13. 5. 2023

Čteme o jednom ctném římském měšťanu Regulovi, kterýž jat byl od Karthaginských v té válce, kterou proti nim Římané dvacet dvě léta pořád vedli. Ten Regulus vyslán byl od Karthaginských do Říma, by tam o propuštění a směnu vězňův karthaginských za římské jednal. A měl tu přípověd: zjedná-li to, že z vězení propuštěn bude; pakli nezjedná, aby se zase do města Karthaginy navrátil a u vězení postavil. On pak přijev do Říma, sám nejprve k tomu radil,…

Více
 • 13. 5. 2023

HAMLET: / Žít nebo nežít – to je, oč tu běží: / zda je to ducha důstojnější snášet / střely a šípy rozkacené sudby, / či proti moři běd se chopit zbraně / a skoncovat je vzpourou. Zemřít – spát – / nic víc – a vědět, že tím spánkem skončí / to srdcebolení, ta sterá strast, / jež patří k tělu, to by byla meta / žádoucí nade všechno. Zemřít – spát – / Spát. Snad i snít? Á, v tom je právě háček! / To, jaké sny by se nám mohly zdát / v tom spánku smr…

Více
 • 13. 5. 2023

Dílo zakladatele antické tragedie pojednává o Prométheovi, který daroval proti Diově vůli lidstvu oheň. / Zeus sesadil z trůnu svého otce Kronose, aby se sám mohl stát vládcem bohů, a velmi si své místo hlídá. Je neúprosný, krutý k těm, kdož se mu jakkoli znelíbili, a stíhá je hroznými tresty. Dominují u něj ale i lidské vlastnosti, například nestálost, zvědavost. Obecně na tuto postavu Aischylos nahlíží jako na všemocného, spravedlivého boha, který…

Více
 • 13. 5. 2023

Hlavní postavy: / Faust – Jde o postavu skutečnou, jejíž existence je historický doložena. V příběhu se jedná o lékaře, který se chce stát nemrtelným, a proto se věnuje nejen medicíně, ale také hledá ve světě duchů a kouzel. Během příběhu se zamiluje do sličné dívky Markétky. / Mefistofeles – je ďábel. Spojil se s Faustem prostřednictvím proměny v psa, protože chce získat jeho duši, ale musí Faustovi vyplnit jeho prání. Putují spolu po světě, a když Fa…

Více
 • 13. 5. 2023

Po smrti krále Hamleta se jeho bratr Klaudius ujímá trůnu. Zároveň slaví svatbu s královnou, vdovou, matkou prince Hamleta. Na veselé svatbě truchlí jen Hamlet, jenž tolik miloval svého otce. Hamletovi se zjevil duch jeho otce a z poselství se dozvěděl, že jeho otec byl Klaudiem úkladně zavražděn. Duch krále Hamleta žádá prince, aby jej pomstil. Princ Hamlet pomstu slíbí. Pro svůj záměr msty, a proto, aby si ověřil pravdu, se rozhodne hrát pomate…

Více
 • 13. 5. 2023

Forma / Divadelní tragedie až romance psána klasickou formou scénáře, takže obsahuje jednotlivé repliky postav. V díle jednoznačně převažuje klasická próza, ale občas se objevuje i poezie. / Kompozice / Hra je rozdělena na dějství, z nichž každé se odehrává jinde. / Jazyk / Dílo je vcelku čtivé. Setkáváme se tu většinou jen s přímou řečí. / Postavy / Hra se odehrává ve starověkém Egyptě. Hlavní postavy jsou tu Antonius, Ceasar a Lipidus – triumvirové, Kleopatra – egy…

Více
 • 13. 5. 2023

Lear, král britanský, byl vladař milovaný, ale stáří ho nutilo, aby se zanedlouho své vlády vzdal. Nebál se těch chvílí, kdy opustí trůn, protože měl tři dcery, kterým mohl své vladařské povinnosti s klidnou duší předat. Nejmladší Kordelii miloval nejvíce, ale při dělení království zachoval svou spravedlnost. Když se svých dcer ptal, jak by vyjádřily lásku ke svému otci proslovem, byl překvapen mile krásnou řečí dvou starších dcer Goneril a Regan…

Více
 • 13. 5. 2023

Shakespeare vychází s Plutarchových Duálních životopisů. Nedává příliš důraz na historickou přesnost ale na prokreslení postav. / Julius Caesar se vrací z vítězného tažení do Říma. Ve městě se mezitím lidé rozdělili na dva tábory. Jedni v čele s Marcem Aureliem chtějí Julia korunovat na krále, druzí spolu s Brutem a velkou částí senátorů v tom vidí velké nebezpečí pro republiku. / Brutus je inteligentní, ale velmi naivní člověk. Myslí si, že vraždou, d…

Více
 • 13. 5. 2023

Děj tohoto příběhu se odehrává v italském městě Verona. Kde žily dva znepřátelené rody – Montekové a Kapuleti. Jejich nenávist mezi sebou byla tak veliká, že musel vévoda přikázat mír mezi rody. / Romeo, syn Montekův, byl nešťastně zamilován do jisté dívky, ale ta ho ráda neměla. Tak ho jeho přátelé vzali na ples ke Kapuletům, aby ho rozveselili. Díky kostýmům nebyli poznáni a Romeo zde zapomněl na svou neúspěšnou lásku – spatřil Julii, dceru Kapul…

Více
 • 13. 5. 2023

Děj se odehrává v Benátkách a na Kypru r. 1604 /   / Hlavní postavy: / Othello – urozený mouřenín ve službách Benátské republiky / Cassio – jeho náměstek / Jago – jeho pobočník / Roderigo – benátský šlechtic / Desdemona – Othellova žena / Emílie – Jagova žena / Tragédie žárlivosti. /   / Stručný děj: / Othello se oženil s Desdemonou, dcerou senátora Brabanzia. Odjede s ní na Kypr. Jeho pobočník Jago se snaží Othellovi namluvit, že Desdemona mu je nevěrná s jeho náměstkem …

Více
 • 13. 5. 2023

Makbeth a Banko jsou královi vojevůdci, kteří zrovna zvítězili nad norským králem. Fří čarodějnice předpoví makbethovi královskou korunu a Bankovi, že jeho syn bude králem. Duncan, skotský král, po Makbethových a Bankových vítězstvích, navštíví Makbetha na jeho hradě, kde Lady Makbethová přemluví Makbetha, aby v noci krále zabil. Po otcově smrti uteče Donalbain do irska a Malkolm do Anglie. Makbeth, král, najme tři vrahy, aby zabili Banka a jeho …

Více
 • 13. 5. 2023

[525 př.n.l.-456 př.n.l.] Aischylos (Αἰσχύλος) byl významný řecký dramatik, je považován za zakladatele řecké tragédie. Narodil se 525 př.n.l. v Eleuzíně. Zúčastnil se dvou řecko-perských válek ještě jako mladík, například bitev u Marathónu, Salamíny či Platají. Aischylos po roce 458 př.n.l. Athény opustil a roku 456 př.n.l. zemřel na Sicílii (kam poměrně často jezdil). Podle legendy zahynul poté, co mu...

Více
 • 30. 4. 2023

[6.6.1606-1.10.1684] Francouzský dramatik a lyrik Pierre Corneille se narodil roku 1606 v Rouenu do normandské úřednické rodiny jako nejstarší ze 7 dětí (jeho mladší bratr Thomas byl také úspěšným dramatikem). Nejprve studoval u jezuitů a poté na právnické fakultě. V roce 1624 byl přijat do stavu obhájců při rouenském soudním dvoru. Obhajoby však nikdy nepronášel pro vadu řeči. O čtyři...

Více
 • 30. 4. 2023