Bratři Karamazovi (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

Předmluva

Stejně jako mnohé jiné geniální osobnosti, i Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881), ruský spisovatel, žurnalista, politik a myslitel, se zjevil v přechodné etapě. Roku 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví a následoval pozvolný, značně komplikovaný, přechod ve společnost měšťanskou.

Doba, která zdaleka nepřinesla jednoznačné vítězství utlačovaným rolníkům, nýbrž ti se stali pouhými loutkami v rukou statkářů, kteří disponovali majetkem, rozjitřila takové talenty, jakými byli L.N.Tolstoj či Dostojevskij.

Zatímco Tolstoj se stal v Rusku oblíbeným romanopiscem, Dostojevskij prošel etapami počátečního nadšení čtenářstva (Chudí lidé, jeho románová prvotina z roku 1846, na první pohled nijak nevybočující z řady soudobé ruské produkce, jejímž hlavním představitelem byl Gogol, avšak už zde jsou patrny prvky, které potom budou prostupovat celou autorovou tvorbou-např. hlavní hrdina si je vědom své situace, což je v tehdejší literatuře podstatné novum; Dostojevskij narozdíl od Gogola nepozoruje průměrný lid, jeho hrdinové jsou naopak odchylkami od průměrnosti) po odmítnutí vizí jeho tvorby z doby po návratu z vyhnanství (1859) revolučním Ruskem.

Na jednom místě Havlíčkových Obrazů z Rus se praví (ústy diakona při Svátku Pravoslavnosti): "Kdo se protiví světlu pravdy Boží, a temnotu duše své rozšiřuje v národu! (...) Proklat budiž!"

Tento výrok lze použít pro vysvětlení faktu, proč byl celkově Dostojevskij více čten na západě. (Avšak ani zde nebylo těch, kteří by mu opravdu porozuměli, mnoho. Dokázal to například André Gide, autor monografie o Dostojevském, který pochodům v duších hrdinů jeho románů porozuměl skrze svou pobořenou duši.)

Ačkoliv mu bylo mnohými neprávem podsouváno "šíření temnoty duše své v národu" (podle Gorkého upozorňoval na "nemocné svědomí Ruska"), Dostojevskij "pouze" hledal. Hledal objektivní pravdu o nejpalčivějších otázkách lidské existence.

Jeho svědectví se setkalo s takovým ohlasem, jaký snad dosud nemá v literatuře obdoby.

T.G. Masaryk, velký obdivovatel ruského spisovatele, prohlásil o Bratrech Karamazových památný výrok: "Bratři Karamazovi (...) je největší dílo v celé světové literatuře, větší umělecké dílo nikdy nebylo stvořeno." (Studie o F.M.Dostojevském, Praha 1932).

Dvacáté století přineslo celou bibliotéku spisů o Dostojevském. Břetislav Hůla, autor třetího překladu Bratrů Karamazových do češtiny (1929), v předmluvě k vydání Melantrichovy knižnice z toho roku píše: "O Dostojevském se přednáší na fakultě filosofické, jako i psychiatrické, slovem o Dostojevském vznikla celá věda (...) Dá se srovnati snad ještě jen s kultem Kanta a Goetha v Německu, s tím rozdílem však, že to, co se jeví u "Kantologie" nebo při studiu Goetha jen úzkou speciálností, poněvadž předmět studia není v bezprostředním vztahu s palčivými otázkami našich dnů, nepozbývá u výkladů Dostojevského nejpopulárnějšího ohlasu."

Bratři Karamazovi

Spisovatel na konci svého života zamýšlel sepsat syntézu svých myšlenek, chtěl přehodnotit některé své dřívější postoje, podat příznivější výklad. Román měl mít pět dílů, v jednu chvíli nesl příznačný název Atheismus či jinak Život velikého hříšníka. Měl obsahovat vývoj Ruska od 30. až do 80.let. Později Dostojevskij svůj záměr změnil na román o dvou částech s týmiž osobami, jen v druhé části románu o třináct let staršími. Dokončil nakonec jen díl první, vnitřně uzavřený, pod názvem Bratři Karamazovi (vychází nejprve časopisecky v Ruském věstníku, posléze knižně v letech 1879-80).

Oněmi bratry Karamazovými jsou Dmitrij, Aljoša, Ivan a rovněž Smerďakov, tajemná postava lokaje nejasného původu, který nakonec zásadním způsobem ovlivní dění (Ovlivněn Ivanovou tezí "vše je dovoleno" zabije otce Karamazova, Fjodora Pavloviče, tak, aby podezření padlo na Dmitrije. Pod tíhou svědomí pak spáchá sebevraždu.)

Dmitrij je především kvůli své špatné pověsti opravdu odsouzen, ale ve vězení nachází Boha, rodí se z něj nový, lepší člověk. Dějová zápletka zločinu a trestu tvoří však jen kostru monumentálního díla. Množství epizod je zpracováno jednou formou filozofické úvahy, hned vedle příběhem ze soudní síně.

Je zajímavé, že přestože se Dostojevskij kořil uzavřenosti a domyšlenosti děl Racina a Puškina, studoval formu literárních děl od Homéra po Huga, Chudé lidi pětkrát přepisoval (v době, kdy chtěl chrlit tolik prací, aby jej uživily), znakem výstavby jeho děl je chaos.

Tři z bratrů (vyjma Smerďakova, který je jednou z typických postav Dostojevského-samotář, přebývající v zatuchlé místnosti; takový byl například Raskolnikov) ztělesňují základní etapy vývojové linie Dostojevského. Romantické mládí, snaha ideálním hnutím mysli kompenzovat každodenní banalitu, to je Dmitrij. V Ivanovi vidíme odraz Dostojevského z doby jeho nadšení utopickým socialismem, doby hledání principů dokonalého uspořádání lidského společenství, nespokojenost se soudobými společenskými institucemi. Aljoša zosobňuje úsilí ztlumit a zduchovnit vášnivou podstatu lidského jedince, řídit se křesťanským ideálem všeobjímající lásky k člověku, k zemi i životu.

Právě Ivan je vypravěčem legendy z doby středověkého upalování kacířů Velký inkvizitor. Vypráví ji Aljošovi krátce potom, co se všichni bratři sjíždí v malé vesnici, která je bydlištěm jejich otce, kvůli projednání záležitosti dědictví. Mysl mladého novice již je zjitřena předchozím Ivanovým příběhem Vzpoura (kapitola předcházející Velkému inkvizitoru), v němž je malý chlapec uštván bezcitným statkářem za to, že po jeho oblíbeném psu hodil kamenem.

Ivan se ptá, jak by Aljoša se statkářem naložil. Odpovědí hluboce věřícího Aljoši je: "Zastřelit!"

"Znamenitě", komentuje to Ivan. Je si vědom svého vítězství nad bratrovou vírou, kterou takto zpochybnil. Aby však dosáhl vítězství úplného (především však usiluje o ospravedlnění svých myšlenek), vypráví mu právě legendu Velký inkvizitor.

Dostojevskij cítil převahu Ivanových argumentů, ale vnitřně se s tím nehodlal smířit. Leč Ivanův protipól Aljoša, stejně tak Kristus z legendy o Velkém inkvizitoru, jsou příliš slabí na to, aby dokázali vyvrátit fantastické imaginace Ivanovy.

A to přestože na konci románu Ivan symbolicky ztratí zdravý rozum a naopak Aljoša si s dětmi (kteréžto v Dostojevského románech vždy milují, jsou živlem smíru), novou generací, přísahá věrnost ideálu radostného čestného života, naplněného láskou a vírou.

Jak přimět lidstvo k lásce, k víře k Boha - tato otázka se prolíná celým životem Dostojevského.

Více o ní bude pojednáno níže.

Život jako inspirace pro Bratry Karamazovy

V životě Dostojevského se dá vypátrat množství událostí, které pak zásadním způsobem ovlivnily text jeho děl.

Bylo mu pouhých osm let, když vyslechl s matkou v kostele čtení dramatické povídky o Jobovi.

"Ruce tvé zformovaly mne a učinily mne; a teď pojednou všudy vůkol hubíš mne." (...) "Ježto člověk jako hnis kazí se" (...) "Jámu nazvu otcem svým, matkou pak a sestrou svou červy."

Tuto povídku si dobře zapamatoval, a Bratři Karamazovi přinášejí svědectví o tom, jaké viděl řešení. Dmitrij říká: "Strádati chci a strastí tou se očistím."

Strádáním je život, a ten je jedinou jistotou v Dostojevského románech. Život vede člověka k víře v Boha a nesmrtelnost. Kdyby nevěřil, celý jeho život by byl očekáváním popravy.

Ivan soudí, že pokud nebude víra v nesmrtelnost, zmizí všechna láska, všechna živá společenská síla, "vše bude dovoleno." Kromě víry v Boha není možné jinak spoutat ďábla, který je přítomen každému člověku v duši, a čeká na svou šanci.

Kde je však víra v Boha vytlačována nepřekonatelnými vášněmi, jeví se chuť žít vlastností podlou. Dmitrij Karamazov si zamiloval život "tak příliš, že to je až hnusné." Ivanu Karamazovi se zdá žití do sedmdesáti podlé.

Po svém odsouzení však Dmitrij uvěřil v Boha a zcela se změnil. Byl vykoupen a zrodil se z něj nový člověk (stejný proces prodělal už Raskolnikov ve Zločinu a trestu).

Právě proto, aby mohli být vykoupeni, museli jako hříšníci mnoho trpět, ale zároveň byli poté schopni největšího pokání.

Dostojevského hrdinové, včetně těch největších žebráků, jsou "opilí životem" (F.X.Šalda, Zápisník 1931).

Lidé si v Dostojevském přidají jako experiment Boha, proto nemají studu. V kontrastu s nimi se jeví absurdními Rakitinové (Bratři Karamazovi) a jim podobní, pokrytci pomýšlející pouze na svůj hmotný prospěch, kteří jsou pravým strašákem Dostojevského románů.

Dostojevskij učil milovat život víc než smysl života, na rozdíl od Tolstého, v jehož románech se naopak hledá smysl života.

Celým svým životem byl Dostojevskij vsazen mezi boj společnosti a carského absolutismu. Utopismus, dogmatismus, fanatismus-to byly směry, které rovným dílem uplatňovaly obě strany.

Zapojil se do diskuzí spolku Petraševského, kde působil jako literární znalec. Bezpochyby se v tomto období nechával ovlivňovat idejemi utopického socialismu.

V prosinci 1849 byl však uprostřed noci zatčen a po osmi měsících pobytu ve vězení spolu s dalšími pěti vězni odsouzen k trestu smrti zastřelením. Car si však na odsouzence vymyslel brutální komedii, když je nechal dojít až na popraviště, a až poté jim nechal přečíst zmírnění trestu na nucené práce.

Dostojevského však pobyt ve vězení, později na Sibiři (kam si vzal jedinou knihu, a to Bibli) a následně v armádě nezlomil. Naopak dal sečtělému mysliteli, uvažujícímu o abstraktních modelech, zkušenost opravdového života. Ve vězení se rovněž setkal s otcovrahem. Až mnohem později se dozvěděl, že zmíněný muž byl odsouzen nevinně a osvobozen až poté, co si odbyl deset let nucených prací (paralela s osudem Dmitrije je zřejmá; jeho příběh v Bratrech Karamazových končí v okamžiku, kdy je odsouzen a ostatní bratři plánují jeho záchranu).

Následoval rok 1861. Převládly myšlenkové proudy jako materialismus, pozitivismus, liberalismus, socialismus, nihilismus. Především se však střetávaly evropské představy s představami ruskými. Dostojevskij se stal psychologem doby, byl nadšen, že pominula doba poddanské Rusi, která dle něj byla založena na iluzích, zdáních a klamech.

Nepochopil však tragédii osvobození sedláků, zastával veskrze romantickou teorii o tom, jak pravoslavný Rus (neboť v "ještě nezkažené" ruské církvi viděl naději) spasí Evropu, svého bratra. Takový hlas zaznívá ještě v Řeči o Puškinovi, kterou sepsal krátce před smrtí.

Dostojevskij se rozhodoval mezi křesťanstvím a socialismem a po váhání se rozhodl pro křesťanství.

Podobný problém preferování jednoho myšlenkového proudu řešil například Josef Linda v Záři nad pohanstvem. Tehdy se střetlo křesťanství s pohanstvím. Linda dal rovněž přednost křesťanství, ale stejně jako později Dostojevskij svou volbu dostatečně neospravedlnil.

V Bratrech Karamazových stojí na jedné straně vize dokonale fungujícího státu, proti němuž stojí jako protivník slabý spisovatelův Kristus. Jeho duchovním vítězstvím má být polibek, který vtiskne starému inkvizitorovi.

Avšak na čtenáře působí jistě sugestivněji ona vize státu, v němž jsou všichni šťastni (vyjma vládnoucí vrstvy, která se pro ostatní obětuje).

Tak tomu bylo i v době Dostojevského, a marná byla spisovatelova snaha vštípit lidem pokoru a lásku k bližnímu. Jeho Kristus je pouhou kopií biblických světců (Dostojevskij se často vracel k četbě životů svatých).

Všichni myslitelé, kteří se snažili odhalovat nejtemnější stránky života a světa (Petrarca, Rousseau, Byron, Heine), měli nějakou chorobnou dispozici.

U Dostojevského to byly epileptické záchvaty. Epilepsií se dá také alespoň s jistou pravděpodobností vysvětlovat rys krutosti v dílech Dostojevského. Byl dokonce vysloven soud (Grossmann), že zažil stavy, podobné halucinacím, a že odtud se mu později objevoval obraz nějaké hanebnosti jako něco, čeho se sám dopustil.

Krutost vidíme v obrazu utrápeného koně ze Zločinu a trestu, velmi brutální jsou Ivanovy příběhy ve Vzpouře.

Dostojevskij žil v rodině, která se po matčině smrti zcela rozpadla a celé soužití sestávalo pouze v materiálních starostech a dědických sporech. Proti své vůli byl vehnán do vojenské služby (v románu byl důstojníkem Dmitrij a také starec Zosima).

Otec statkář byl ubit svými vlastními nevolníky, jejichž práva pak jeho syn mnohokrát obhajoval.

"Teze vše je dovoleno" již byla použita ve Zločinu a trestu (1866), mezi Aljošou a Myškinem z Idiota (1868) není zřetelný rozdíl. Stejně tak extatická láska, maloměstské intriky a další témata byla již obsažena v předchozích autorových pracích.

Vyjma svých předchozích děl, čerpal Dostojevskij i ze současného života, svého časopisu Zápisník, sociologických pozorování či černých kronik.

Vize státu

Vize o ideálním státě mají v literatuře bohatou tradici. Patří mezi ně utopické vize například T.Mora (Utopie) nebo B.Bolzana (O nejlepším státě), stejně tak chmurná představa ideálního státního zřízení George Orwella v díle 1984.

Tento román, který si získal u čtenářstva značnou popularitu, má s Velkým inkvizitorem několik styčných bodů, přičemž Orwell Dostojevského vizi reviduje s ohledem na aktuální společenský vývoj (tedy nástup totalitárních režimů).

Ve Velkém inkvizitoru se praví, že ve chvíli, kdy se všichni vyvolení unaví čekáním na Krista, odbojní se navzájem vyhubí a ti zbylí si uvědomí, že jejich odboje mají nepatrný účinek, získá inkvizice moc nade všemi.

V Orwellově díle symbolizuje nepodrobenou část populace značná většina (85%), kteří jsou označováni jako proléti. Strana má nad nimi moc jen do té míry, že je udržuje v nevědomosti, a ani neuvažuje, že by je v budoucnu chtěla "předělat" na členy Strany. Proléti, symbolizující tu část populace, u níž se intelektuální myšlení omezilo na řešení povrchních problémů, nejsou pro Stranu nebezpeční. Hlavní hrdina románu Winston Smith se po osobních zkušenostech s proléty zřejmě smiřuje s tím, že jejich vzpoura je jen zbožným přáním.

Dostojevskij viděl možnost nastolení celosvětové lásky v tom, že vládnoucí vrstva učiní ze všech svých poddaných tvory intelektuálně na výši dětí, a poté s nimi bude také tak jednat. Bude jim dovolovat všemožné radosti a dokonce i hříchy - a oni je za to budou milovat.

Strana postupuje cestou neustálého válečného strachu, a proto není jakkoliv podezřelé, že moc spočívá v rukou malé skupiny. Usiluje o to zničit veškerou lásku.

Inkvizice získává informace o tom, jak poddaní myslí, jednoduše-neboť oni sami, milující své vůdce, se inkvizitorům svěřují a jejich následné rozřešení přijmou s radostí.

Ony všudypřítomné obrazovky a odposlouchávací zařízení v Orwellovi vytvářejí iluzi světa, ve kterém nic neunikne očím Velkého bratra.

Orwell po zkušenostech s kolonizací a násilným určováním hranic rozdělil ve svém románu zemi do vlastnictví tří superstátů, z nichž každý má svou vlastní kulturní tradici.

Nastolení všesvětové vlády je tedy u Dostojevského Velkého inkvizitora docíleno všesvětovou láskou (i když samozřejmě značnou obětí úspěchu je deformace poddaných), u Orwella všesvětovou nenávistí. Tedy dva city, které si jsou svou hloubkou nesmírně blízké.

Věřil Dostojevskij v Boha?

Tato otázka se chvěje na rtech všech čtenářů Dostojevského. V jeho románech jsou morálními vítězi Aljoša, Myškin a jim podobní, tedy věřící v Boha. Ale jsou jisté signály o tom, že Dostojevskij to, čemu se mu mučivě chtělo, přijal za hotovou skutečnost.

Na jednom místě románu praví Aljoša Líze:


"Právě jste řekla, že jsem mnich."

"Ano, řekla jsem to."

"Ale já snad v Boha ani nevěřím."

Nihilistovi Šatovovi vkládá do úst všechny své ideje:

"Věřím v Rusko ... Věřím v jeho pravoslaví ... Věřím v tělo Kristovo ... Věřím, že nové příští se uskuteční v Rusku ... Věřím..."

"- A v Boha? V Boha?"

"- V Boha...já...já budu věřit."

Konečně přesvědčivým důkazem je myšlenka, vyslovená jedním z hrdinů Zločinu a trestu Svidrigajlovem, na kterou by věřící člověk prostě nemohl připadnout:

"Nám se věčnost stále jeví jako cosi ohromného - ohromného! Ale proč pak vlastně ohromného? A co když najednou místo toho všeho, představte si, bude tam jen jedna komnatka, tak jako bývá na vesnici bouda na mytí, zakoptěná, ve všech koutech pavouci, - nu, a to je třebas celá ta věčnost..."

Dostojevskij celý svůj život přemýšlel, kde najít důvody pro vzájemnou lásku. Zatímco popudy nenávisti odhalil, důvody pro lásku nikoli.

Povídku Sen směšného člověka končí tolstojovsky: "A jak je to prosté: za jeden den, za jednu hodinu vše by se rázem přetvořilo! Hlavní je: miluj ostatní, jako sebe samého, to je hlavní, a to je vše, nic víc netřeba: hned nalezneš, jak se zařídíš."

Leč opačný protipól-tedy co se stane, pokud se přestane věřit v Boha, je v tvorbě Dostojevského zastoupen mnohem přesvědčivějšími příběhy.

Ba dokonce, jedna z postav jeho románů Verchovenský vypráví o kapitánovi, který na tvrzení, že není Boha, náhle prohodil (až absurdní myšlenku):

"Není-li Boha, tu jaký pak jsem potom kapitán? Vzal furažku a odešel."

Ve Velkém inkvizitoru musel Dostojevskij překonat odpor doby, pro niž "Bůh je mrtev", a to se ukázalo nadlidským úsilím. Zastánci křesťanských idejí jsou dokonce provokativně zklamáváni. (Aljoša je podroben mnoha těžkým zkouškám své víry, aby nakonec svěřil obrodu světa ve jménu křesťanských ideálů do rukou nastupující generace.)

Nicméně neodpíratelnou zásluhou spisovatele je stanovení dvou základních zásad splývání individualismu a socialismu:

Za prvé: Všichni jsou si rovni před tváří Absolutna (a tím je Bůh, nebo absolutní nicota).

Za druhé: Základy všeobecného štěstí nesmí být tmeleny slzami individuálního utrpení.

Je známý jeden příběh o mudrci z východu, k němuž přibíhají mnozí s otázkou:

"Mistře, pověz, jest Bůh?"

"Jak si přeješ, abych ti odpověděl?"

"Není-li Boha, chci zemříti, je-li Bůh, chci žíti!"

Mudrc se usmál:

"Jdi s pokojem, Bůh jest."

Dostojevskij je tím mudrcem, ale zároveň je tím, který k němu nejčastěji přibíhá. Přestože myslitel nebyl schopen na otázku existence Boha přesvědčivě odpovědět, nabídl nám ve světové literatuře ojediněle hluboký pohled do nitra člověka. Ve světě abstrakcí a politiky se leckdy mýlil, ale v prostoru lidských srdcí byl neomylný.

— 1 —


5.
Budiž, budiž!

Nepřítomnost starcova v cele[1] trvala asi dvacet pět minut. Bylo již přes půl jedné, ale Dmitrij Fjodorovič, kvůli němuž se všichni shromáždili, stále ještě nepřicházel. Ale skoro jako by byli na něho zapomněli, a když starec vstoupil opět do cely, zastal velice živý všeobecný rozhovor mezi svými hostmi. Hovoru se účastnili především Ivan Fjodorovič a oba mnichové. Také Miusov[2] se vkládal do hovoru a zřejmě dosti ohnivě, ale opět se mu nedařilo; zřejmě byl zatlačen do pozadí a dokonce mu i málo odpovídali, takže tato nová okolnost jen posilovala nahromaděnou již v něm podrážděnost.[3] Věc byla taková, že již dříve se několikráte s Ivanem Fjodorovičem hleděl předstihnouti ve vědomostech, a těžce nesl jistou nedbalost jeho k sobě: "Doposud alespoň jsem stál na výši všeho, co je v Evropě pokrokového, ale toto nové pokolení nás rozhodně ignoruje," přemýšlel pro sebe. Fjodor Pavlovič, který dal slovo, že sedne do křesla a bude mlčet, skutečně po nějakou dobu mlčel, ale s posměšlivým úsměvem stopoval svého souseda Petra Alexandroviče a zřejmě se radoval z jeho podrážděnosti. Dávno se již chystal, že mu splatí za cosi, a nyní nechtěl propásti příležitosti. Konečně se nezdržel, naklonil se k ramenu svého souseda a polohlasitě ho ještě jednou podráždil:

- Proč pak jste neodešel po onom "radostně ji líbaje"[4] a proč jste zůstal v takové neslušné společnosti? Inu proto, že jste se pokládal za poníženého a uraženého, a zůstal jste, abyste na oplátku vystavil na odiv svou učenost. Teď již neodejdete, dokud jim svou učenost nevystavíte na odiv.

- Zase začínáte? Naopak, hned odejdu.

- Poslední, odejdete poslední ze všech! - píchl ho ještě jednou Fjodor Pavlovič. Bylo to skoro v týž okamžik, když se starec vrátil.

Spor na okamžik utichl, ale starec, usednuv si na staré místo, rozhlédl se po všech, jakoby přívětivě je vyzýval, aby pokračovali v rozmluvě. Aljoša, jenž rozuměl již skoro každému výrazu jeho tváře[5], jasně viděl, že je strašně unaven a že se přemáhá. V poslední době jeho nemoci se stávalo, že padal únavou do mdlob. Skoro taková bledost, jaká předcházívala mdlobu, rozlila se i nyní po jeho obličeji, rty mu zbělely. Ale očividně nechtěl rozpustiti shromážděné; zdálo se, že měl při tom nějaký svůj cíl, - ale jaký? Aljoša ho bedlivě pozoroval.

- Mluvíme o velmi zajímavém článku, - pronesl mnich Josif, knihovník, obraceje se k starci a ukazuje na Ivana Fjodoroviče. - Uvádí mnoho nového, a zdá se, že ta idea má dva konce. Odpověděl časopiseckým článkem jistému duchovnímu, který sepsal celou knihu o otázce církevně veřejného soudu a rozsahu jeho práv ...

- Lituji, že jsem nečetl vaší stati, ale slyšel jsem o ni, - odvětil starec zkoumavě a pronikavě pohlížeje na Ivana Fjodoroviče.

- Stojí na velmi zajímavém stanovisku, - pokračoval otec knihovník, - patrně zcela zamítá v otázce církevně veřejného soudu oddělení církve od státu.

- To je zajímavé, ale jak se tomu má rozumět? - tázal se starec Ivana Fjodoroviče.

Ten mu konečně odpověděl, ale nikoliv s vysoka uctivě, jak se bál Aljoša včera ještě, nýbrž skromně a zdrženlivě, se zřejmou ohleduplností a patrně bez jakékoliv zadní myšlenky.

- Vycházím z principu,že toto smíšení elementů, t.j.podstaty církve a státu vzatých každý zvlášť, bude ovšem věčné, ačkoliv je nemožné a nikdy nebude možno uvésti je ne pouze v normální, ale ani v poněkud souhlasný stav, protože v samé podstatě věci spočívá lež. Kompromis mezi státem a církví v takových otázkách jako například o soudu je podle mého mínění ve své skutečné a čisté podstatě nemožný. Duchovní autor, jemuž jsem odporoval, tvrdí, že církev zaujímá přesné a určité místo ve státě. Já však mu namítl, že naopak církev sama musí v sobě uzavírati celý stát, a ne zaujímati v něm jen nějaký koutek, a jestliže je to nyní z jistých příčin nemožné, pak že v podstatě nesporně musí to býti stanoveno za přímou a nejhlavnější úlohu celého dalšího vývoje křesťanské společnosti.

- Zcela správně! - pevně a nervosně pronesl otec Paisij, mlčenlivý a učený mnich.

- To je hotové ultramontánství! - zvolal Miusov, přeloživ netrpělivě nohu přes nohu.

- Ech,vždyť u nás ani nejsou hory!, - zvolal otec Josif a pokračoval: - on odpovídá mezi jiným na tuto, základní a hlavní "zásadu" svého odpůrce, duchovního autora, mějte na paměti. Předně: že "ani jeden společenský svaz nemůže a nesmí si osobovati moc nakládati občanskými a politickými právy svých členů." Za druhé: že "trestní ani civilně právní moc nemá náležeti církvi a že není slučitelna s její přirozeností a to jakožto zřízení božího i jakožto spojení lidí za účely náboženskými" a konečně za třetí: že "církev jest království nikoliv ze světa tohoto..."

- To je naprosto nedůstojná hra se slovy pro duchovního! - nezdržel se a znovu se vmísil do řeči otec Paisij. - Četl jsem tu knihu,na kterou jste odpověděl, - a podivil jsem se slovům duchovního, že "církev není královstvím ze světa tohoto". Není-li ze světa tohoto, tudíž nemůže býti pro ni místa na zemi vůbec. Ve svatém evangeliu není v takovém smyslu užito slov "nikoliv ze světa tohoto". Nelze pohrávati si s takovými slovy. Pán náš, Ježíš Kristus, právě proto přišel, aby založil církev na zemi. Království nebeské ovšem není ze světa tohoto, nýbrž jest na nebesích, ale přichází se do něho ne jinak, než skrze církev, která jest založena a ustanovena na zemi. A proto světské hříčky slovní v takovém smyslu jsou nemožné a nedůstojné. Církev pak jest opravdu království a jest jí určeno, aby kralovala, a nakonec musí se objeviti jako království po celé zemi, nelze o tom pochybovati, - neboť bylo nám to přislíbeno ...

Náhle umlkl, jako by se zdržoval. Ivan Fjodorovič, vyslechnuv ho uctivě a pozorně s neobyčejným klidem, avšak stejně ochotně a prostodušně pokračoval, obraceje se opět k starci:

- Celá myšlenka mého článku spočívá v tom, že za dávných dob, v prvních třech stoletích křesťanství, jevilo se křesťanství na zemi pouze jakožto církev a také jen církví bylo. Když se však římský pohanský stát odhodlal přijati křesťanství, rozhodně se to stalo, že přijav křesťanství pojal v sebe jen církev, ale při tom, jako dříve, zůstával státem pohanským v neobyčejně mnohých svých projevech. Vskutku se tak nesporně také státi musilo. Ale v Římě, jakožto státě, zůstalo příliš mnoho z pohanské civilisace a filosofie, jako například dokonce i samy cíle a základy státu. Církev pak Kristova, když vešla do státu, nesporně nemohla nijak sleviti ze svých zásad, s té skály, na níž stála, a mohla jen se domáhati svých cílů, majíc je před sebou pevně stanoveny a samým Pánem jí vytčeny, mimo jiné: aby obrátila celý svět a tudíž i celý bývalý pohanský stát, v církev. Takto (to jest vzhledem k cílům budoucnosti) není církev nucena hledati si určitého místa ve státě, ať již "jakožto jakékoliv společenské sdružení lidí" anebo jakožto "pospolitost lidí za účely náboženskými" (jak se vyslovuje o církvi autor, jemuž odporuji), nýbrž naopak každý pozemský stát měl by se nakonec zcela přeměniti v církev a státi se ničím jiným než církví, ovšem zavrhnuv veškery své úkoly, jež se neshodují s církevními. Všechno to pak nikterak stát neponíží, neodejme mu ani cti, ani slávy, jako velikého státu, ani slávy jeho vládců, nýbrž přivede jej se lživé, ještě pohanské a chybné cesty na správnou a pravdivou dráhu, která jediná vede k cílům věčným. Proto také autor knihy o Základech církevně veřejného soudu správně by usuzoval, kdyby pátraje a doporučuje tyto základy, pohlížel na ně jako na dočasný kompromis, nutný stále ještě v naší hříšné a nedokonalé době, ale nic jiného než kompromis. Avšak jakmile spisovatel těchto základů se odvažuje prohlašovati, že základy, jež doporučuje nyní a jichž část uvedl teď právě otec Josif, že tyto základy jsou nezrušitelné, živelné a věkověčné, jde tím již přímo proti církvi a jejímu svatému věkověčnému a nezrušitelnému určení. Nuže, to je ten celý můj článek, úplný jeho výtah.

- To jest dvěma slovy, - pronesl opět otec Paisij, klada důraz na každé slovo: - podle některých theorií, které se v našem devatenáctém století až příliš projevily, musí se církev přetvořovati ve stát, jakoby z nižší formy ve vyšší, aby konečně v něm zcela zmizela, ustupujíc vědě, duchu času a civilisaci. Nechce-li však toho a vzpírá-li se, vykazuje se jí za to ve státě jaksi pouze nepatrný koutek, a i to ještě pod dohledem, - a tak se to jeví všude za naší doby v nynějších evropských zemích. Avšak podle ruského pojetí a mínění jest třeba, aby se církev nepřetvořovala ve stát, jako z nižšího typu ve vyšší, ale naopak, aby stát zakončil tím, že se mu podaří státi se pouze církví a ničím jiným. A tak tomu také budiž,budiž!

- Nuže, přiznávám se, teď jste mne trochu povzbudili - usmál se Miusov, přeloživ opět nohu přes nohu, - nakolik tomu rozumím, jde tu patrně o uskutečnění jakéhosi ideálu, nekonečně vzdáleného,až za druhého příští. Nic proti tomu nemám. Krásný, utopický sen, že nebude válek, diplomatův, bank atd. Něco podobného skoro socialismu. A já již myslil, že je to míněno všechno vážně, a že církev již nyní, například bude souditi trestní zločiny, že bude odsuzovati k ranám holí, do káznice a snad i k trestu smrti.

- A i kdyby nyní byl pouze jeden církevně veřejný soud, neposílala by církev ani teď odsouzence do káznice ani by je neodsuzovala k popravě. Zločin a názor na zločin by se musily nesporně potom změniti, ovšem ponenáhlu, ne najednou a ne ihned, ale přece jen dosti rychle ...[6] - klidně a nepohnuv ani brvou pronesl Ivan Fjodorovič.

- Mluvíte vážně? - upřeně se zadíval na něho Miusov. - Kdyby se všechno stalo církví, pak církev by vylučovala ze svého středu zločince a neposlušné lidi, avšak hlav by pak nestínala, - pokračoval Ivan Fjodorovič. - Ptám se vás, kam by se takový vyloučený obrátil? Vždyť by pak musel odejíti ne pouze od lidí, jak tomu je nyní, nýbrž i od Krista. Vždyť svým zločinem postavil by se ne pouze proti lidem, nýbrž i proti církvi Kristově. Ovšem v přísném slova smyslu jest tomu tak již nyní, avšak přec to není obecně prohlášeno, a svědomí nynějšího zločince často a velmi často samo s sebou smlouvá: "Kradl jsem," řekne si, "ale nejdu proti církvi, nejsem nepřítel Kristův," hle, jak asi mluví k sobě nynější zločinec téměř pravidelně, ale potom, až církev zaujme místo státu, bylo by mu velmi těžko něco podobného říci, leč by popíral veškeru církev po celé zemi: "všichni se mýlí, musil by si říci, všichni jsou na scestí, celá církev jest prolhaná, jen já vrah a zloděj jediný jsem pravá křesťanská církev." Ale to přece je těžko si říci, vyžaduje to nesmírných podmínek, okolností, jež ne často se vyskytují. Nyní s druhé strany vezměte názor církve samé na zločin: což pak se takový názor nemusí změniti u porovnání s nynějším skoro pohanským, a z mechanického useknutí nakaženého údu, jak se to nyní dělá na ochranu společnosti, obrátiti se a to zcela a ne lživě v ideu o obrození člověka, o jeho vzkříšení a spáse ...

- Co vlastně tím chcete říci? Opět přestávám tomu rozumět, - přerušil ho Miusov, - opět je to jakýsi sen. Cosi beztvárného, co se ani pochopiti nedá. Jaké vyloučení, co za vylučování? Mám podezření, že si z nás prostě činíte žerty, Ivane Fjodoroviči.

- Vždyť vlastně je tomu tak již nyní, - promluvil náhle starec a všichni se rázem obrátili k němu; - kdyby nebylo nyní Kristovy církve, nebylo by nic, co by zločince mohlo zdržovati od zločinu a nebylo by ani trestu za ně, to je trestu pravého, ne mechanického, jak se pán právě vyjádřil, a který ve většině případů jenom dráždí srdce, nýbrž opravdového trestu, jediného skutečného, jediného, který naplňuje strachem a usmiřuje, který spočívá v uvědomění si vlastního svědomí.

- Kterak to, račte dovolit - tázal se s nejživějším účastenstvím Miusov.

- To je tak, - počal starec. - Všechno to vypovídání na nucené práce, kdysi spojené s bitím, nikoho nenapraví a hlavně skoro žádného zločince nepostraší[7], a číslo zločinů se nejen nemenší, nýbrž čím dále tím více vzrůstá. S tím přece musíte souhlasiti. Tudíž společnost takto vůbec nedochází ochrany, neboť ačkoliv se mechanicky odsekává škodlivý úd a vypovídá kamsi daleko pryč s očí, přece na jeho místě se ihned objevuje jiný zločinec a snad dokonce noví dva. Jestliže něco již dnes chrání lidskou společnost a dokonce napravuje zločince samého a mění jej v jiného člověka, jest to opět zase jen zákon Kristův, který se projevuje v uvědomění si vlastního svědomí. Jen když si zločinec uvědomil svou vinu jako syn společnosti Kristovy, to jest církev, uvědomí si také svou vinu před společností lidskou, to jest před církví. Zločinec tedy může svou vinu uznati jedině před církví, nikoliv však před státem. Kdyby ovšem vykonávala soud společnost jakožto církev, pak by věděla, koho má povolati z vyhnanství a zase k sobě přivtěliti. Nyní však církev, ježto nemá nijakého výkonného soudu, nýbrž jen možnost mravně odsuzovati, sama se vzdaluje skutečnému trestání zločinců. Neodstraňuje však zločince od sebe, a také nezbavuje je otcovského dozoru. Ba, snaží se udržeti se zločincem stále ještě křesťanský církevní styk: připouští ho k bohoslužbám, k svatému přijímání, dává mu almužnu a spíše s ním jedná jako s pobloudilým než jako s vinníkem. A Bože můj, co by se stalo se zločincem, kdyby také křesťanská společnost, to jest církev, zavrhla ho podobně, jako ho zavrhuje a zapuzuje občanský zákon? Co by se stalo, kdyby i církev ho trestala zapuzením ihned a po každé, jakmile občanský zákon ho potrestal? Nemohlo by býti většího zoufalství, alespoň pro ruského zločince, neboť ruští zločinci stále ještě věří. Ale ostatně, kdož ví: snad by se potom přihodilo něco strašného, snad došlo by k tomu, že zoufalé srdce zločincovo pozbylo by víry, a co potom? Leč církev, jako matka něžná a milující, sama se vzdává skutečného trestání, ježto i bez jejích trestů jest provinilec již příliš citelně potrestán státním soudem, a jest přece třeba, aby aspoň někdo ho politoval. Ale hlavně proto se církev vzdává trestání, poněvadž církevní soud jest jediný, který v sobě obsahuje pravdu, a nemůže proto ani věcně ani mravně se s žádným jiným soudem spojovati, ba ani vcházeti v dočasný kompromis. Tu nelze připustiti ani vzájemných ústupků. Zločinec zahraniční, tvrdí se, se zřídka kaje, neboť nejmodernější doktriny ho utvrzují v mínění, že jeho zločin není zločinem, nýbrž jen povstáním proti nespravedlivě utlačující moci. Společnost ho od sebe zcela mechanicky odsekává vítěznou svou přesilou, a jeho odstranění provází nenávistí (tak alespoň si v Evropě sami sobě vykládají) - nenávistí a naprostou lhostejností k dalšímu osudu tohoto svého bratra a zapomenutím. Takto se všechno odbude bez nejmenšího politování církevního, neboť v mnohých případech tam v Evropě již církví vůbec ani není, nýbrž zbyli z nich jen církevní činovníci a velkolepé budovy chrámů, kdežto církve již dávno směřují k přechodu z nižší formy, jakou představuje církev, ve vyšší druh, jakým je stát, aby v něm zmizely úplně. Zdá se mi, že tomu tak jest aspoň v zemích luteránských. V Římě pak již před tisíci lety místo církve byl prohlášen stát. A proto zločinec sám se již nepokládá za úd církve, a když je zapuzen, zůstává v zoufalství. Vrací-li se však do lidské společnosti, vrací se nezřídka s takovou nenávistí, že jaksi zapuzuje celou společnost od sebe. Čím to všecko skončí, můžete sami posoudit. Ve mnohých případech, zdálo by se, že je tomu tak u nás stejně; ale to právě je to, že kromě ustanovených soudů jest u nás nadto ještě také církev, která nikdy neztrácí styku se zločincem, jakožto s milým a stále ještě drahým synem svým, a kromě toho jest a zachovává se, ač jen v myšlenkách, také soud církevní, byť i nyní nebyl v činnosti, přece však stále ještě žije pro budoucnost, byť jen jako sen, ale přece jen nesporně je uznáván i zločincem samým, instinktem jeho duše. Je také správné, co zde bylo právě řečeno, že kdyby skutečně nastoupil církevní soud a to s celou svou mocí, to jest, kdyby se celá společnost lidská stala církví, tu církevní soud ne toliko by působil na polepšení zločince tak, jak nikdy nynější soud nepůsobí, nýbrž snad i zločiny samy klesly by na neuvěřitelně nepatrný počet. A také církev nesporně chápala by příštího zločince a příští zločin ve mnohých případech docela jinak, než nyní, a dovedla by vrátiti odstraněného, varovati toho, kdo nějaký zločin zamýšlí, a obroditi člověka již padlého. Ovšem, - usmál se starec, - nynější společnost křesťanská není ještě zatím sama hotova a spočívá jen na sedmi spravedlivých; ježto však těchto neubývá, přece jen církev trvá neotřesena, očekávajíc svého konečného přetvoření z nynější společnosti, jakožto pospolitosti skoro stále ještě pohanské, v jedinou všesvětovou a panující církev. A toto se staniž, staniž, třebas až na konci věkův, neboť přislíbeno jest, že se tak stane. Netřeba se trápiti dobami a lhůtami, neboť tajemství časů a lhůt spočívá v boží moudrosti, v předvídání a lásce boží. A to, co podle výpočtu lidského je snad ještě velmi vzdáleno, podle božího předurčení snad již se objeví zítra, snad stojí již za dveřmi. A toto se staniž, staniž!

- Staniž se, staniž! - zbožně a přísně dotvrdil otec Paisij.

- Jak je to podivné, nejvýš podivné! - pronesl Miusov ne snad vášnivě, nýbrž jaksi se ztajeným jakýmsi rozhorlením. - Co se vám zdá tak divným? - opatrně se optal otec Josif.

- Ale oč vlastně jde? - zvolal Miusov, jakoby v něm cosi náhle propuklo: - stát se na zemi odstraňuje, a církev se staví na stupeň státu! To již není ani ultramontánství, to již je celé arciultramontánství. Něco takového se ani papeži Řehoři VII. ve snách nezdálo!

- Ráčíte tomu rozuměti právě opačně! - přísně promluvil otec Paisij, - nikoliv církev se přeměňuje ve stát, pochopte to. To by byl Řím a jeho ideál. To je třetí pokušení ďáblovo! Ale naopak, stát se přetvořuje v církev, povznáší se na stupeň církve a stává se církví po celé zemi, - což je něco již zcela opačného než ultramontánství, než Řím, i než váš výklad, nýbrž jest to jen veliké předurčení pravoslavné víry na zemi. Od Východu se třpytí tato hvězda.

Miusov okázale se odmlčel. Celá jeho postava vyjadřovala neobyčejně vlastní důstojenství. Vznešeně shovívavý úsměv se objevil na jeho rtech. Aljoša sledoval všechno se srdcem mocně tlukoucím. Celý ten rozhovor vzrušil do základů jeho bytost. Náhodou pohlédl na Rakitina:[8] ten stál, nehybně na svém předešlém místě u dveří, pozorně naslouchal a se díval, ač měl oči sklopeny. Avšak podle živého ruměnce na jeho tvářích se Aljoša dovtípil, že také Rakitin jest vzrušen a sice, jak se zdálo, ne méně než on sám; Aljoša věděl, co ho vzrušilo.

- Dovolte pánové, abych vám pověděl drobnou anekdotu, - pronesl náhle Miusov okázale a s jakýmsi zvlášť důstojným vzezřením. - V Paříži[9], je tomu již několik let, ne dlouho po prosincovém převratu, setkal jsem se jednou, když jsem navštívil jednoho svého známého, velice důležitou osobnost tehdejší státní správy, s jistým neobyčejně zajímavým pánem. Individuum to nebylo snad detektivem, ale cosi jako náčelník celého sboru politických tajných policistů, - tedy úřední osoba svým způsobem dosti vlivná. Použiv příležitosti, dal jsem se s ním z neobyčejné zvědavosti do řeči. Poněvadž pak se k mému známému dostal ne jako host, nýbrž jako podřízený úředník, který podává jakési hlášení, uznal mne za hodna, poněvadž pozoroval, jak jsem byl přijat jeho představeným, jisté otevřenosti a důvěry - ovšem, rozumí se, jen do jisté míry, to jest byl spíše zdvořilý, než důvěrný, právě jak Francouzi dovedou býti zdvořilými, a to tím více, že ve mně viděl cizince. Ale já mu rozuměl znamenitě. Mluvili jsme spolu o socialistech revolucionářích, kteří tehdy mimo jiné byli velmi pronásledováni. Přejdu hlavní předmět rozhovoru a uvedu jen velmi zajímavou poznámku, která maní vyklouzla tomu pánovi: "My se vlastně, - pravil, - všech těch socialistů - anarchistů, atheistů a revolucionářů příliš nebojíme; stopujeme je a je nám známo, co dělají. Ale jest mezi nimi, ač ne mnoho, přece několik významných lidí: jsou to ti, kteří věří v Boha, křesťané a přece jsou v téže době i socialisty. A právě těch se bojíme nejvíce, to jsou strašní lidé! Socialista křesťan jest strašnější než socialista neznaboh." Tato slova mne překvapila již tehdy, ale nyní zde mezi vámi, pánové, opět mně jaksi přišla na mysl ...

- To jest, vztahujete to na nás a v nás vidíte socialisty? - přímo a bez okolků se tázal otec Paisij. Ale dříve než se Petr Alexandrovič vzpamatoval a odpověděl, otevřely se dveře a vstoupil Dmitrij Fjodorovič, který se tak velice opozdil. Vpravdě ho již jaksi ani nečekali, a proto jeho náhlý příchod způsobil v první chvíli až i jistý údiv.

 

(str. 125-139)

[1] Členové rodiny Karamazových se spolu s několika dalšími známými scházejí v cele starce Zosimy jednak kvůli vyřešení záležitosti dědictví, jednak je schůzka pokusem o vylepšení vzájemných vztahů v rodině (setkání zpola žertem navrhl Fjodor Pavlovič).

[2] Petr Alexandrovič Miusov je také přítomen, zejména proto, že by rád vyřešil svůj dlouholetý spor s klášterem o hranici pozemků.
První žena Fjodora Pavloviče, otce Karamazova, byla ze šlechtického rodu Miusových. Nechala se Karamazovem unést (aby demonstrovala svou nezávislost na rodině), avšak manželství zdaleka nebylo šťastné; Adelaida Ivanovna manžela často bila. Přesto mu porodila jednoho syna - Dmitrije. Nakonec utekla se seminaristou do Petrohradu, kde zemřela. Fjodor Pavlovič místo péče o syna pořádá orgie, a tak se o malého Míťu musí starat právě Miusov. Otce Karamazova, pro všechnu ostudu, kterou způsobil jeho rodině, přímo nenávidí.

[3] V předešlém výstupu jej Fjodor Pavlovič neustále provokoval, navíc se Miusov v prostředí kláštera necítí příliš dobře (v kostele nebyl třicet let)

[4] Fjodor Pavlovič se starce ptal, zda je pravda, co je vykládá v Životopisech Svatých o jakémsi svatém divotvůrci, kterého za víru mučili, a když mu nakonec sťali hlavu, vstal, zdvihl svou hlavu a "radostně ji líbaje" dlouho šel, nesa ji v rukou a "radostně ji líbaje". Starec odpovídá, že to pravda není. Otec Karamazov svádí vinu na Miusova - že mu to řekl a otřásl tak jeho vírou.

[5] Aljoša věří v starcovu zázračnou moc, podvědomě od něj očekává nějaký zázrak. Zejména jeho věhlas je pro Aljošu jakoby vlastním vítězstvím.

[6] srv. s Orwellovým 1984, kde by vládnoucí vrstva učinila zločin zcela nemožným, neboť by v jazyce nebylo prostředků, jak jej vyjádřit

[7] srv. s osudem samotného autora

[8] srv. základní charakteristiku seminaristy Rakitina v předmluvě

[9] Miusov, nadšen únorovou revolucí v Paříži, do Francie tehdy takřka okamžitě poté, co se o události doslechl, odjel, a malého Dmitrije v době jeho nepřítomnosti museli vychovávat jeho známí.

— 2 —


4.
Vzpoura

- Musím se ti k něčemu přiznati [1], - začal Ivan: - nikdy jsem nemohl pochopiti, jak je možno milovati své bližní. Právě bližní podle mého mínění ani milovati nelze, leda snad jen vzdálené. Četl jsem jaksi a kdesi o "Janu Milostivém" (nějakém světci), že když k němu přišel hladový a zkřehlý pocestný a poprosil ho, aby se směl zahřáti, lehl si s ním do jedné postele, objal ho a počal mu dýchati do úst hnisajících a páchnoucích od jakési hrozné nemoci. Jsem přesvědčen, že to učinil, aby zjítřil své rány, aby zjítřil lež, z lásky, objednané povinnosti, z církevního pokání, jež sám si uložil. Aby si člověk mohl zamilovati člověka, je třeba, aby se tento schoval, neboť jak jen poněkud ukáže svou tvář, je po lásce.

- Starec Zosima mluvil o tom nejednou, - podotkl Aljoša, - říkal také, že tvář člověkova často mnohým lidem, ještě nezkušeným v lásce, překáží, aby jej milovali. Ale vždyť je také mnoho lásky v lidstvu, a podobné téměř lásce Kristově, sám to vím, Ivane...

- Nu, ale já zatím toho ještě neznám a nemohu toho pochopiti a se mnou také nesčetné množství lidí. Vždyť otázka je právě v tom, vzniká-li to od špatných vlastností lidí, anebo snad odtud, že jejich povaha jest právě taková. Podle mého mínění Kristova láska k lidem jest svého druhu zázrak, který na zemi jest nemožný. Pravda, Kristus byl Bůh. Ale my přece nejsme bohové. Dejme tomu, já na příklad mohu hluboce trpěti, ale vždyť druhý se nikdy nemůže dověděti, jak velice trpím, protože je jiný, není mnou, a mimo to málokdy člověk svolí uznati druhého člověka za trpitele (jako by to byla nějaká úřední funkce). A proč nesvoluje, co myslíš? Protože na příklad vychází ode mne ošklivý zápach, protože mám hloupou tvář, protože jsem mu jednou kdysi šlápl na nohu. Kromě toho jest utrpení a utrpení: ponižující utrpení, jež mne snižuje, na příklad hlad, to ještě můj dobrodinec připustí, ale jakmile jest utrpení vyššího rázu, na příklad za ideu, tu již nikoliv, to připustí jen snad v řídkých případech, protože na příklad se na mne podívá a najednou uvidí, že vůbec nemám takového obličeje, jaký podle jeho fantasie měl by míti člověk, trpící za takovou na příklad ideu. Nu a tu mne ihned zbavuje svého dobrodiní a dokonce naprosto ne ze zlého srdce. Žebráci a zejména urození žebráci nikdy by se neměli ukazovati veřejně, ale prosit za almužnu prostřednictvím novin. Abstraktně milovati bližního ještě lze a někdy dokonce i zdáli, ale zblízka snad nikdy. Ano, kdyby všecko jako na divadle, v baletu, kde žebráci, když se objevují, přicházejí v hedvábných cárech a roztrhaných krajkách a prosí za almužnu, půvabně tam tančíce, nu, tu ještě lze míti v nich zálibu. Ovšem jen zálibu, ale naprosto nikoliv milovati je. Ale dosti o tom. Musil jsem tě jen uvésti na své stanovisko. Chtěl jsem se rozhovořiti o utrpení lidstva vůbec, ale raději zastavme se jen u utrpení dětí. To zmenší desetkráte rozsah mé argumentace, ale raději zůstaňme již jen u dětí. Ovšem, je to tím nevýhodnější pro mne. Ale především lze děti milovati i z blízka, ba i špinavé, ba i ošklivé (zdá se mi však, že děti nebývají nikdy ošklivé). Za druhé nebudu mluviti o dospělých také proto, že vedle toho, že jsou odporní a lásky nezasluhují, mají také náhradu: okusili jablka, poznali dobro i zlo a stali se "jako bohové". A okoušejí toho ještě nyní. Avšak dětičky nic nesnědly a zatím se ještě ničím neprovinily. Máš rád děti, Aljošo? Vím, že máš, a proto pochopíš, proč jen o nich chci nyní mluviti. Trpí-li i ony na zemi a také hrozně, tedy trpí ovšem za svého otce, jsou trestány za své otce, kteří okusili jablka, - ale to přece je úvaha z onoho světa, naprosto nepochopitelná lidskému srdci zde na zemi. Nemůže přece nevinný trpěti za druhého, a ještě k tomu takový nevinný! Můžeš se mně diviti, Aljošo, já také mám hrozně rád děti. A všimni si, ukrutní lidé, vášniví, draví, Karamazovci leckdy velmi milují děti. Děti, pokud jsou dětmi, do sedmi let na příklad, neobyčejně se liší od lidí: jako by to byla docela jiná bytost a s docela jinou povahou. Znal jsem jednoho lupiče v káznici: stávalo se mu za jeho kariery, když povraždil celé rodiny v domech, do nichž se v noci vloupal, že zavraždil také hned několik dětí. Ale když seděl v káznici, měl děti neobyčejně rád. Nic jiného nedělal, než z okna káznice se díval na děti hrající si na dvoře káznice. Jednoho malého chlapce přiučil, že přicházíval k němu pod okno a chlapec se s ním velmi spřátelil ... Nevíš, proč to všechno povídám, Aljošo? Bolí mne jaksi hlava a je mi smutno.

- Mluvíš s podivným výrazem v obličeji, - neklidně podotkl Aljoša, - jako bys nebyl sebe mocen.

- Napadá mi, co nedávno vyprávěl jeden Bulhar v Moskvě, - pokračoval Ivan Fjodorovič, jako by bratra ani neslyšel, - jak Turci a Čerkesové tam u nich v Bulharsku všude páchají zločiny, bojíce se všeobecného povstání Slovanů, - to jest pálí, vraždí, znásilňují ženy a děti, přibíjejí vězňům uši ke plotu hřebíky a ponechávají je tak do rána, a ráno je pak věsí - a podobně, ani si člověk nemůže všechno představiti. Opravdu, někdy se mluvívá o "zvířecí" ukrutnosti lidí, ale to je hrozně nespravedlivé a urážlivé pro zvířata: zvíře nikdy nemůže býti tak kruté, jako člověk, tak artisticky, tak umělecky kruté. Tygr pouze kouše, trhá, víc nedovede. Ani do hlavy by mu nepřišlo, aby přibíjel lidi za uši na noc hřebíkem ke plotu, i kdyby to mohl učiniti. Tito Turci mimo jiné s rozkoší mučili i děti, počínaje tím, že je nožem vyřezávali ze života matčina, končíce tím, že vyhazovali kojence do výše a chytali je na bodáky před očima matek. To právě bylo hlavní rozkoší, že se to dělo před očima matek. Ale tenhle obrázek mne zvlášť silně zaujal. Představ si: kojenec na rukou třesoucí se matky, kolem vstoupivších Turků. Usmyslili si veselou zábavu: mazlí se s kojencem, smějí se, aby jej rozesmáli, podaří se jim to, děťátko se rozesmálo. V tu chvíli namíří Turek na dítě pistoli ze vzdálenosti čtyř palců od jeho tváře. Dítě se radostně směje, natahuje ručičky, aby uchopilo pistoli, a náhle takový umělec spustí kohoutek přímo jemu do tváře a roztříští mu hlavičku ... Umělecké, není-liž pravda? Mimochodem řečeno, Turci prý velmi rádi sladká jídla.

- Bratře, proč to všechno vyprávíš ? - tázal se Aljoša.

- Soudím, že neexistuje-li ďábel a tudíž vytvořil-li jej člověk, tedy stvořil jej podle svého obrazu a podobenství.

- Tudíž stejně jako i Boha.

- Ale ty dovedeš znamenitě převraceti slovíčka, jak říká Polonius v Hamletovi, - zasmál se Ivan. - Chytil jsi mne za slovo, nechť, jsem tomu rád. Tvůj Bůh je pěkný, vytvořil-li si ho člověk podle svého obrazu a podobenství. Právě ses ptal, proč to všechno povídám: hleď, jsem milovník a sběratel některých faktíčků a věř mi, zapisuji a sbírám z novin a povídek, odkudkoliv, anekdotíčky jistého druhu, a mám již hezkou sbírku. Turci se ovšem také dostali do sbírky, ale to jsou všechno cizinci. Mám také domácí kousky a dokonce i lepší než turecké. Víš, u nás je více bití, více metla a karabáč, a to je u nás národní; uši, přibité hřebíky, nejsou u nás myslitelné, jsme přece také Evropané, ale metla a karabáč, to již je cosi našeho a nemůže nám býti upíráno. Za hranicemi teď jako by vůbec již bití neexistovalo, buď že se mravy zlepšily, nebo snad takové zákony si dali, že člověk člověka jako by již ani nesměl tlouci, za to však si to vynahradili opatřením jiným a také čistě národním, jako u nás, a to do té míry národním, že by to snad u nás ani nebylo možné, ač ostatně u nás se to také ujímá, zejména od dob náboženského hnutí v naší vyšší společnosti. Mám nádhernou brožurku, překlad z francouzštiny o tom, jak v Ženevě docela nedávno celkem před pěti lety, popravovali jakéhosi zločince a vraha Richarda, třiadvacetiletého, zdá se, mladíka, který se kál a obrátil se na křesťanskou víru před samým popravištěm. Tento Richard byl něčí nemanželské dítě, jež rodiče ještě jako děcko, šestileté, darovali jakýmsi švýcarským horským pastevcům a ti ho vychovali, aby ho mohli užívati v práci. Rostl u nich jako divoké zvířátko, pastevci ho nenaučili nic, naopak sedmiletého již posílali pást stádo do deště i do zimy, téměř bez oděvu a skoro ani ho nekrmíce. A ovšem nikdo z nich, když tak činili, se vůbec ani nad tím nezamýšlel a nelitoval toho, naopak považovali sebe za zcela v právu, neboť Richard byl jim darován jako věc a tedy nepovažovali ani za nutné ho živiti. Richard sám svědčí, že v tu dobu jako marnotratný syn v evangeliu hrozně rád by se byl najedl aspoň toho mláta, které dávali vepřům, krmeným na prodej, ale ani toho mu nedávali a bili ho, když kradl vepřům, a tak ztrávil celé své dětství a jinošství, až vyrostl a sesílil a šel sám krást. Divoch začal nádeničiti v Ženevě, výdělek propíjel, žil jako vyvrhel a skončil tím, že zabil nějakého starce a oloupil ho. Chytili ho, soudili a odsoudili k smrti. Tam přece nejsou sentimentální. A tu ho ve vězení ihned obklopí pastoři a členové různých křesťanských bratrsev, dobročinné dámy atd. Naučili ho v žaláři číst a psát, začali mu vykládati evangelium, domlouvali mu, přesvědčovali, naléhali na něho, hubovali, dotírali a tu nakonec se sám slavnostně přizná k svému zločinu. Obrátil se, napsal sám soudu, že je vyvrhel a že konečně stal se hodným toho, že i jeho osvítil Bůh a poslal mu svou milosť. V Ženevě se všechno rozrušilo, celá ta dobročinná a zbožná Ženeva. Všechno, co bylo vyššího a vzdělanějšího, hrnulo se k němu do vězení: Richarda líbají, objímají: "tys bratr náš, milosť na tebe sestoupila!" A sám Richard jen pláče v pohnutí: "ano, na mne sestoupila boží milosť! dříve po celé dětství a jinošství jsem byl rád žrádlu prasat, ale teď sestoupila na mne milosť, umírám v Bohu!" - "Ano, ano, Richarde, zemři v Pánu, prolil jsi krev a musíš zemříti v Pánu. Nechť jsi nevinen, že jsi vůbec neznal Hospodina, když jsi záviděl žrádlo vepřům a když tě za to bili, že jsi vepřům kradl žrádlo (což ostatně bylo nepěkné, neboť není dovoleno krásti), - ale prolil jsi krev a musíš zemříti." Nu a nastupuje poslední den. Sesláblý Richard pláče a neustále jen každou minutu opakuje: "to je nejkrásnější, to je nejlepší ze dnů mých, jdu k Pánu!" - "Ano," křičí pastorové, soudcové a dobročinné dámy, "to je tvůj nejšťastnější den, neboť jdeš k Pánu!" Všechno se hrne k popravišti hned za trestaneckou károu, v níž vezou Richarda, v kočárech, pěšky. Nu a dojedou k popravišti: "zemři, bratře náš," volají na Richarda, "zemři v Pánu, neboť i na tebe sestoupila boží milosť!" A nyní bratra Richarda, pokrytého polibky bratří, vytáhli na popraviště, položili na gilotinu a bratrsky mu odsekli hlavu za to, že konečně i na něho sestoupila boží milosť. Ne, to je charakteristické. Tahle brožurka byla přeložena do ruštiny jakýmisi ruskými dobrodinci z vyšší společnosti, stoupenci luteránství, a rozeslána zdarma pro osvícení ruského národa v příloze novin a jiných publikací. Ten kousek s Richardem je pěkný tím, že je národní. Ač se u nás zdá nesmyslem odsekávati bratrovi hlavu jen proto, že se stal našim bratrem a že na něho sešla boží milosť, a přece, opakuji, máme zase svého něco, skoro ne horšího. Máme historickou, bezprostřední a zcela blízkou rozkoš z týrání bitím. Někrasov má verše o tom, jak mužík šlehá bičem koně po očích, "po mírných očích". Kdo pak by toho neviděl, to je pravý rusismus. Líčí, jak slabý koníček, na něhož příliš naložili, uvízne s vozem a nemůže jej vytáhnouti. Mužík ho bije, bije vztekle, bije konečně ani nechápaje, co dělá, v opojení bití řeže jej bolestně, nespočetněkráte: "ačkoliv nemáš sil, přece táhni, chcípni, ale táhni!" Herka sebou trhá a tu ji začíná šlehati bezbrannou po plačících, po "mírných očích". Celá bez sebe trhne sebou a vytáhne vůz a jde všecka se chvějíc, bez dechu, jaksi bokem, jaksi poskakujíc, jaksi nepřirozeně a zahanbeně, - u Někrasova je to hrozné. Ale vždyť to je jenom kůň, a koně přece sám Bůh dal, aby je lidé šlehali. Tak nám vysvětlovali Tataři a na památku nám dali knutu. Ale vždyť možno šlehati také lidi. Tak jeden inteligentní vzdělaný pán a jeho dáma šlehají svou vlastní dcerku, sedmileté dítě metlou, - podrobně jsem si to zapsal. Tatíček je rád, že pruty mají součky, "bude to přiléhavější," říká a již začíná "sázeti" vlastní dceři. Vím jistě, že jsou lidé, kteří při šlehání se rozpalují při každé ráně až do chlípnosti, doslovně do chlípnosti, s každým následujícím šlehnutím vždy víc a víc a více stále postupněji. Šlehají minutu, konečně šlehají pět minut, šlehají deset minut, dále, více, častěji přiléhavěji. Dítě křičí, dítě konečně již ani nemůže křičeti, zadýchává se: "tatínku, tatínku, tatíčku, tatíčku!" Kdo ví jakou čertovskou neslušnou náhodou dostane se celá věc před soud. Vezme se advokát. Ruský lid již dávno nazval u nás advokáta - "ablakát je najaté svědomí". Advokát volá na obranu svého klienta. "Věc je přece prý jednoduchá, rodinná a obvyklá, otec nasekal dcerce a tu k hanbě naší doby přišlo to k soudu!" Přesvědčení porotci odcházejí a vynášejí osvobozující rozsudek. Obecenstvo řve radostí, že osvobodili mučitele. - E-ech, nebyl jsem tam, byl bych vykřikl návrh, aby se založilo stipendium na počesť jména mučitelova! ... Nádherné obrázky. Ale o dětech mám ještě lepší věci, mám mnoho, velmi mnoho sebráno příběhů o ruských dětech, Aljošo. Otec a matka, "velmi vážení lidé, vzdělaní a dobře vychovaní, z úřednického rodu" počali mladé, pětileté děvčátko nenáviděti. Hleď, ještě jednou určitě tvrdím, že mnozí lidé mají zvláštní vlastnost, a to lásku k týrání dětí, ale jen dětí. Ke všem ostatním osobám lidského pokolení chovají se titíž mučitelé až blahosklonně a mírně jako vzdělaní a humanní Evropané, ale velmi rádi mučí děti, mají dokonce v tomto směru děti i rádi. Právě ta bezbrannost těchto tvorečků vábí mučitele, andělská důvěřivost děťátka, které se nemá kam podíti a ke komu se utéci, - to právě rozněcuje hnusnou krev mučitelovu. Ovšem, v každém člověku jest skryto zvíře, - zvíře prchlivosti, zvíře smyslné vznětlivosti při křiku týrané oběti, zvíře bezuzdně puštěné se řetězu, zvíře nemocí, způsobených rozvratem, podagrou[2], nemocnými játry atd. Nu a ti vzdělaní rodičové tu ubohou pětiletou holčičku podrobovali všem možným mukám. Bili ji, šlehali, kopali nohami[3], sami nevědouce zač, celé její tělo proměnili v modřiny. Konečně došli k nejvyšší rafinovanosti: zavírali ji na celou noc na záchod do zimy, do mrazu, a to za to, že nechtěla v noci na hrníček (jako by pětileté děcko, spící svým andělským tvrdým spánkem, mohlo se již v těch letech tomu naučiti) - za to ji mazali celý obličej jejími výkaly a nutili ji jísti tyto výkaly, a to ji nutila matka, matka! A tato matka mohla klidně spáti, když v noci bylo slyšeti sténání ubohého děťátka, zavřeného na tom škaredém místě! Chápeš to, když maličká bytost, která nedovede ještě ani dobře porozuměti tomu, co se s ní děje, zmítá se na škaredém místě, ve tmě a v zimě, a bije se svou droboučkou pěstičkou do strhaných prsíček a pláče svými krvavými hněvu neznajícími pokornými slzičkami k "Pánbíčkovi", aby ten ji ochránil, - chápeš-li tuhle blbost, příteli můj a bratře můj, novici ty můj boží a pokorný, chápeš-li ty, nač je takové blbosti potřebí a proč je stvořena! Říká se, že bez ní by člověk ani nemohl žíti na zemi, neboť by prý nepoznal dobra a zla. Ale nač poznávati tohle čertovské dobro a zlo, když to tolik stojí? Vždyť přece celý svět poznání nestojí pak za ty slzičky dítěte k "Pánbíčkovi". A to ani nemluvím o utrpeních dospělých lidí, ti snědli jablko a čert je vezmi, a nechť si je také čert všechny vezme, ale tito, tito! Trápím tě, Aljoško, jako bys nebyl při sobě. Přestanu, chceš-li.

- To nic není, chci se také trápiti, - zamumlal Aljoša.

- Jeden, jen jeden ještě obrázek, a to pro zajímavost je velmi charakteristický a hlavně, že jsem jej právě teď přečetl v jednom z našich historických sborníků, v Archivu nebo v Starině, musím se ještě jednou podívati, zapomněl jsem dokonce, kde jsem to četl. Bylo to za nejtužší doby nevolnického práva, ještě na počátku století, a nechť žije Osvoboditel národa! Žil tenkráte na počátku století jistý generál, generál s velkými styky a velice bohatý statkář, ale jeden z těch (pravda, již tenkráte jich asi nebylo mnoho), kteří odcházejí ze služby na odpočinek a div nejsou přesvědčeni, ze si vysloužili právo nad životem a smrtí svých poddaných. Bývali tenkráte tací. Nuže, žije generál na svém statku o dvou tisících duší, naparuje se, chová se ke svým sousedům jako k příživníkům a svým šaškům. Měl psinec se sty psů a téměř snad stem psářů, všechny v uniformách, všechny na koních. A tu jeden, chlapec ze dvora, drobný chlapec, všeho všudy osmiletý, hodil ve hře kamenem a uhodil do nohy oblíbeného generálova honícího psa. "Proč můj oblíbený pes kulhá?" Sdělují mu, že tuhle ten prý chlapec hodil po psovi kamenem a uhodil ho do nohy. "A to jsi ty, - podíval se na chlapce generál, - vzít ho!" Chytili chlapce, vzali ho matce, celou noc proseděl ve věznici, ráno sotva se rozednilo vyjíždí generál ve vší parádě na lov, sedl na koně, kolem jeho příživníci, psi, psáři, lovčí, všichni na koních. Kolem jest shromážděna čeleď k podívané, přede všemi pak matka provinilého chlapce. Vyvedou chlapce z věznice. Byl zamračený, studený, mlhavý podzimní den, znamenitý pro honbu. Generál nařizuje svléknout chlapce, svlékají dítě celé do naha, chvěje se, strachy šílí, bojí se hlesnout ... "Žeňte ho!" komanduje generál, "utíkej, utíkej!" volají na něho psáři, chlapec běží ... "A na něho!" řve generál a štve na něho celou smečku chrtů. Uštval ho před matčinýma očima a psi rozsápali dítě na kousky! ... Zdá se, že generála dali pod opatrovnictví. Nu ... a co s ním? Zastřelit? Pro uspokojení mravního citu, zastřelit? Mluv, Aljoško.

- Zastřelit! - tiše pronesl Aljoša s bledým zkřiveným jakýmsi úsměvem, zvednuv zraky k bratrovi.

- Znamenitě! - zvolal Ivan v jakémsi nadšení, - když již ty jsi řekl, tedy ... Aj, jaký asketa! Tak takovýhle ďáblík sídlí v tvém srdéčku, Aljoško Karamazove!

- Řekl jsem nesmysl, ale ...

- To je to právě, že ale ... - volal Ivan. - Věz, novici, že na zemi je příliš potřebí právě nesmyslu. Svět stojí na nesmyslech a bez nich by se snad vůbec ani nic nedělo. Víme, co víme!

- Co víš?

- Nic nechápu, - pokračoval Ivan jako by v horečce, - a nechci ani nic chápati. Chci zůstati při faktech. Dávno jsem se rozhodl nechápati. A zachce-li se mi pochopiti něco, ihned zradím fakt, ale já se rozhodl při faktech zůstati ...

- Proč mne zkoušíš? - rozjitřeně a trpce zvolal Aljoša, - řekneš mně to konečně?

- Ovšem řeknu, vždyť tam i směřuji, abych ti to řekl. Jsi mně drahý, nechci tě ponechati a nepostoupím tě tvému Zosimovi.

Ivan chvíli se zamlčel, jeho tvář náhle velice zesmutněla.

- Slyš mne: hovořil jsem pouze o dětech, aby to bylo očividnější. O ostatních slzách lidských, jimiž je nasycena celá země od kůry až do středu neříkám již ani slova, úmyslně jsem své thema súžil. Jsem štěnice a přiznávám zcela poníženě, že nemohu nic pochopiti, k jakému účelu je všechno tak zřízeno. Jsou tedy lidé sama vinni: byl jim dán ráj, zachtěli však svobody a uchvátili oheň s nebe, sami nevědouce, že budou nešťastni, tudíž netřeba je litovati. Ó, podle mého ubohého pozemského euklidovského rozumu vím jen to, že utrpení existuje, že není vinníků, že všechno vyplývá jedno z druhého přímo a prostě, že všechno plyne a vyrovnává se, - ale vždyť tohle všechno je jen euklidovský nesmysl, vždyť já to vím, vždyť nemohu souhlasiti s tím, abych podle toho žil! Co mi je po tom, že není vinníků a že všechno přímo a prostě jedno z druhého vyplývá a že to vím - mně je třeba odměny, nebo se jinak zabiji. A sice odměnu ne někde a někdy v nekonečnosti, nýbrž již zde na zemi a tak, abych sám ji viděl. Věřil jsem, chci také sám viděti, a budu-li již v tu hodinu mrtev, tu nechť mne vzkřísí, neboť přihodí-li se to vše beze mne, bude to příliš urážlivé. Netrpěl jsem přece proto, abych pohnojil někomu budoucí harmonii svou osobou, svými zločiny, a svým utrpením. Chci viděti svou na vlastní oči, jak laň si lehne vedle lva a jak zabitý vstane a obejme se se svým vrahem. Chci býti zde, až se všichni náhle dovědí, proč to všechno tak bylo. Na tomto přání spočívají všechna náboženství na zemi, ale já věřím. Ale jsou zde přece děti, a co s nimi potom budu dělati? To je otázka, které nemohu rozřešiti. Po sté opakuji - otázek je množství, ale vzal jsem jen děti, protože je tu nevýslovně jasné to, co musím říci. Poslyš: musí-li všichni trpěti, aby si utrpením vykoupili harmonii na věky, co s tím mají co činiti děti, řekni mi, buď tak laskav? Je docela nepochopitelné, proč by měly trpěti také ony a proč také ony mají vykupovati harmonii utrpením? Proč i ony se také dostaly do materiálu a pohnojily sebou pro kohosi budoucí harmonii? Chápu solidárnost hříchu mezi lidmi, chápu solidárnost také v odměňování, ale s dětmi přece není solidárnosti v hříchu, a je-li vskutku pravda v tom, že také děti jsou solidární s otci svými ve všech zločinech otcovských, nu, pak to již ovšem není pravda ze světa tohoto a je mi nepochopitelná. Některý šprýmař snad řekne, že dítě stejně vyroste a ještě se nahřeší, ale vždyť tohle dítě ještě nevyrostlo, vždyť ho uštvali psi v osmi letech. Ó, Aljošo, nerouhám se! Rozumím přece, jaký to asi bude otřes vesmíru, až všechno na nebi i pod zemí splyne v jeden chvalozpěv a všechno živé i to, co kdysi bylo, bude volati: "Spravedlivý, Hospodine, neboť zjevily se cesty tvoje!" A až pak matka se obejme s mučitelem, který dal svými psy rozsápati jejího syna, a všichni tři až zvolají se slzami: "Spravedlivý jsi pane," nu tu již ovšem nastoupí vrcholné poznání a všechno se vysvětlí. Avšak právě tu, právě zde je ta čárka, právě toho já přijmouti nemohu. A pokud jsem na zemi, honem činím svá opatření. Hleď, Aljošo, vždyť se snad opravdu stane, že až se sám dožiji do toho momentu, nebo až vstanu z mrtvých, abych jen uviděl, snad také já zvolám se všemi, dívaje se na matku, jak se objímá s mučitelem svého dítěte: "Spravedlivý jsi, Hospodine!", ale já tu chvíli toho volati nechci. Dokud je ještě čas, pospíchám se ohraditi, a proto také se naprosto zříkám vyšší harmonie. Nestojí ani za slzičku třebas i toho jediného umučeného děcka, jež se bilo pěstičkou do prsou a modlilo se v páchnoucí díře svými nevykoupenými slzičkami k "Pánbíčkovi"! Nestojí, protože jeho slzičky zůstaly nevykoupenými. A musí býti vykoupeny, jinak nemůže býti ani harmonie. Ale čím, čím je vykoupíš? Což je to možné? Či snad tím, že budou pomstěny?[4] Avšak nač je mi potřebí pomsty za ně; nač je mi potřebí pekla pro mučitele, co tu vůbec může peklo napraviti, když ty děti jsou umučeny. A jaká pak harmonie, je-li peklo: chci odpouštěti a chci objímati, nechci, aby lidé více trpěli. A jestliže utrpění dětí doplnila onen úhrn utrpení, jehož bylo potřebí k výkupu pravdy, tu tvrdím napřed, že celá pravda nestojí za takovou cenu. A konečně nechci, aby se matka objímala s mučitelem, který dal jejího syna rozsápati svými psy! Ona mu nesmí odpustiti! Chce-li, nechť odpustí za sebe, nechť odpustí mučiteli své nesmírné mateřské utrpení; ale utrpení svého rozsápaného děcka nemá práva odpustiti mučiteli, i kdyby dítě samo mu odpustilo! A je-li tomu tak, jestliže všichni oni nesmí odpustiti, kde pak je tu harmonie? Je-li na celém světě nějaká bytost, která by mohla a měla právo odpouštěti? Nechci harmonie, z lásky k lidstvu nechci. Chci raději zůstati s utrpeními nepomstěnými. Zůstanu raději při nepomstěném utrpení svém a při svém neukojeném hněvu, třebas bych ani neměl pravdu. A také příliš draze je oceňována harmonie, vůbec nemáme tolik v kapse, abychom platili tak vysoké vstupné. A proto spěchám vrátiti svou vstupenku. A jsem-li jen čestný člověk, jsem povinen vrátiti ji jak lze nejrychleji. To také činím. Já ne, Boha nepřijímám, Aljošo, jen mu vracím co nejuctivěji vstupenku.

- To je vzpoura, - tiše a zaraženě pronesl Aljoša.

- Vzpoura? Nechtěl bych od tebe takového slova, - proniknutě řekl Ivan. - Lze-li žíti odbojem, a já chci žíti, řekni mi sám nepokrytě, vyzývám tě, - odpověz: představ si, že ty sám stavíš budovu lidského osudu za tím účelem, abys konečně učinil lidi šťastnými, abys jim konečně dal mír a klid, ale že by bylo k tomu účelu nevyhnutelně nezbytné, abys umučil jen jednu droboučkou bytůstku, nu, právě totéž děťátko, které se tlouklo pěstičkou do prsou, a že bys na nepomstěných slzičkách jeho právě založil tu budovu, svolil bys býti architektem za těchto podmínek, mluv a nelži!

- Ne, nesvolil bych, - tiše pronesl Aljoša.

- A můžeš-li připustiti ideu, že lidé, k vůli nimž tu stavbu buduješ, svolili by sami, aby přijali své štěstí na neospravedlněné krvi drobného mučedníka, a kdyby přijali, že by mohli zůstati na věky šťastnými?

- Ne, nemohu toho připustiti. Bratře, - pronesl náhle Aljoša s očima zablesknuvšíma se, - právě jsi řekl: je-li na celém světě nějaká bytost, která by mohla a měla právo odpustiti? Ale bytost taková jest a může všechno odpustiti, všem a všechno a za všechno, protože sama dala svou nevinnou krev za všechny a za všechno. Zapomněl jsi na něho, ale na něm se také zakládá budova, a jemu také budou volati: "Spravedlivý jsi, Hospodine, neboť zjevily se cesty tvé."

- A, to je "jediný nevinný" a jeho krev! Ne, nezapomněl jsem dlouho na něho a naopak jsem se celou dobu divil, že tak dlouho jím neargumentuješ, neboť obyčejně ve sporech všichni vaši především jím argumentují. Víš, Aljošo, nesměj se, napsal jsem kdysi báseň, před rokem. Můžeš-li se mnou ještě ztratiti asi deset minut, abych ti ji vyprávěl?

- Ty jsi napsal báseň?

- O ne, nenapsal, - zasmál se Ivan, - a nikdy v životě jsem nesložil ni dvou veršů. Ale vymyslil jsem si tu báseň a zapamatoval. S ohněm jsem ji vymyslil. Ty budeš můj první čtenář, to jest posluchač. Opravdu, proč by měl spisovatel ztratiti třebas jen jediného posluchače, - usmál se Ivan. - Mám vypravovati nebo ne?

- Velmi rád poslechnu, - pronesl Aljoša.

- Má báseň se nazývá "Veliký inkvisitor", věc nesmyslná, ale rád bych ti ji vyprávěl.

 

(str. 389-403)

[1] Ivan mluví k Aljošovi

[2] dna postihující palec u nohy

[3] překladatel má zřejmě na mysli lidské nohy (dnes tedy správně nohama), avšak celý text je zcela zachován v původním znění (včetně psaní s a z na začátku slova, které je v Hůlově překladu odlišné od dnešní normy)

[4] O motivu pomsty sepsal několik podnětných studií nedávno předčasně zesnulý Alexandr Stich (1934-2003) - Raně obrozenecké drama o pomstě in: Divadelní revue 3, č.3, s.27-33 nebo Kupido, incest a pomsta (Něco o Šimonovi Lomnickém z Budče) in: Souvislosti 1/2001 (http://www.souvislosti.cz/101/stich.html)

— 3 —


5.
Velký inkvizitor

- Hle, vždyť ani tu nelze se obejíti bez předmluvy, totiž bez literární předmluvy,fuj! -, zasmál se Ivan, - a přece jaký jsem spisovatel! Podívej se, v mé básni se děj odehrává v šestnáctém století, a tenkráte, ostatně to musíš věděti ještě ze školy, tenkráte bývalo zvykem uváděti v poetických dílech vyšší síly na zemi. O Dantovi již ani nemluvím. Ve Francii soudní písaři a také po klášteřích mniši dávali celá představení, v nichž uváděli na jeviště Madonnu, anděly, světce, Krista i samého Boha. Tenkráte to všechno bývalo velmi prostomyslné. V Notre Dame de Paris vypráví Victor Hugo, že na počest narození francouzského následníka v Paříži za Ludvíka XI. v sále radnice bylo dáváno poučné a bezplatné představení pro lid pod názvem: Le bon jugement de la trés sainte et gracieuse Vierge Marie, kde ona sama osobně se objevuje a pronáší svůj bon jugement. U nás v Moskvě v předpetrovské staré době provozovali téměř právě taková dramatická představení, zejména ze Starého zákona; ale kromě dramatických představení po celém světě kolovalo tenkráte mnoho románů a "veršů", v nichž podle potřeby vystupovali světci, andělé a celá mocnost nebeská. Také se u nás v klášteřích zabývali překlady, opisováním, ba i spisováním takových básní, a kdy již - za tatarského jha. Například jest jedna klášterní básnička (ovšem z řečtiny): Putování Bohorodičky po "mukách", s obrázky a tak smělá, že neustupuje Dantovským básním. Matka boží navštíví peklo a po mukách ji provádí archanděl Michael. Vidí hříšníky a jejich muka. Je tam mezi jiným jeden velmi zajímavý stupeň hříšníků v hořícím jezeře: někteří z nich se ponořují do toho jezera, takže již ani vyplouti nemohou, to jsou ti, "na které zapomíná Bůh" - je to výraz neobyčejné síly a hloubky. A tu dojatá a plačící matka Boží klesá před božím trůnem a prosí pro všechny v pekle za smilování, pro všechny jež tam viděla bez rozdílu. Její rozmluva s Bohem je nesmírně zajímavá. Prosí, neodchází a když jí Bůh ukazuje na přibité ruce a nohy jejího syna a táže se: Jak odpustím jeho mučitelům? - tu ona káže všem světcům, všem mučedníkům, všem andělům a archandělům, aby padli spolu s ní na kolena a prosili o smilování pro všechny bez rozdílu. Končí to tím, že vyprosí u Boha zastavení muk každého roku od Velkého pátku do svatodušních svátků, a hříšníci z pekla ihned děkují Bohu a úpějí k němu: "Spravedlivý jsi, Hospodine, že jsi tak rozsoudil." Nuže, tedy i má básnička byla by něco podobného, kdyby vznikla v té době. U mne se objevuje na scéně On: pravda, vůbec ani v básni nemluví, ale jen se objeví a odejde. Patnáct století již minulo od té doby, kdy slíbil, že přijde v království svém, patnáct věků, co jeho prorok napsal: "Brzy přijdu." Ale o dni tom a hodině té neví ani syn, jedině lidstvo ho čeká s dřívější vírou a s dřívějším pohnutím. Ó, s větší ještě vírou, neboť již patnáct století minulo od těch dob, kdy přestaly zástavy z nebes člověku:

Věř tomu, co srdce řekne,
záruk není od nebes.

A jen jediná víra v to, co srdce pravilo! Pravda, tenkráte bylo také mnoho zázraků. Byli svatí, byli světci, kteří zázračně uzdravovali; k jiným spravedlivým podle jejich životopisu sestupovala sama královna nebeská. Ale ďábel nedříme a v lidstvu začali již pochybovati o pravdivosti těchto zázraků. Právě tehdy se objevilo na severu v Německu hrozné nové kacířství. Obrovská hvězda, "podobná věčné lampě (totiž církvi) padla na zřídla vod a staly se hořkými." Tato kacířství začala rouhavě popírati zázraky. Avšak tím ohnivěji věří ti, kteří zůstali věrni. Slzy lidstva vystupují k němu jako dříve, očekávají ho, milují ho, doufají v něho jako dříve, dychtí trpěti a umříti za něho jako dříve...Nuže, tolik staletí modlilo se lidstvo s vírou a ohněm: "Hospodin Bůh zjevil se nám," tolik staletí ho vzývalo, že on v nesmírném soucitu svém ráčil sestoupiti k modlícím se. Sestupoval, navštěvoval již předtím některé spravedlivé, mučedníky a svaté poustevníky ještě na zemi, jak je také zapsáno v jejich "životopisech." U nás Ťutčev hluboce věřící v pravdu svých slov hlásal, že

Pod tíhou kříže zmořený,
celou tebe, země rodná,
jako otrok proputoval
král nebeský,žehnaje ti.

Že vskutku tomu bylo tak, to ti vypovím. A tak tedy zatoužil objeviti se aspoň na okamžik lidu, - mučícímu se, trpícímu, hrůzně hříšnému, ale dětsky ho milujícímu. Děj se u mne odehrává ve Španělsku, v Seville, za nejstrašnější doby inkvizice, kdy na oslavu boží denně hořely hranice a

ve velkolepých autodafé
zlé spalovali kacíře.

Ó, to nebylo, ovšem, ono příští, v němž se zjeví, podle svého slibu, na konci věků v celé své slávě nebeské a které bude náhlé, "jako blesk, zablesknuvší se od východu k západu." Nikoliv, zatoužil aspoň na okamžik navštíviti děti své a sice zrovna tam, kde zrovna zapraskaly hranice kacířů. V nesmírném milosrdenství svém jde ještě jednou mezi lidi v téže podobě lidské, v níž chodil tři leta mezi lidmi před patnácti stoletími. Sestupuje na "palčivé ulice" jižního města, v němž právě den předtím ve "velkolepém autodafé," za přítomnosti krále, dvoru, rytířů, kardinálů a nejrozkošnějších dvorních dam, před nesčetným obyvatelstvem celé Sevilly bylo upáleno kardinálem, velkým inkvizitorem najednou div ne celé sto kacířů ad majorem gloriam Dei. Objevil se tiše, nepozorovaně, a hle, všichni, je to divné, ho poznávají. To by mohlo býti jedno z nejlepších míst básně, - totiž, proč ho právě poznávají. Nezkrotitelnou silou hrne se k němu lid, obklopuje ho, dav vzrůstá kolem něho, následuje ho. Mlčky prochází mezi nimi s tichým úsměvem nekonečné soustrasti. Slunce lásky hoří v jeho srdci, paprsky Světla, Osvěty a Síly sálají z jeho očí a rozlévajíce se po lidech, rozechvívají jejich srdce vzájemnou láskou. Vztahuje k nim ruce, žehná jim a léčivá síla vychází z doteku jeho, ba i jen šatů jeho. A tu z davu volá stařec, od dětství slepý: "Pane, uzdrav mne, ať i já tě uzřím," a tu jako šupiny spadly z očí jeho a slepý vidí jeho. Lid pláče a líbá zemi, po které kráčí. Děti sypou před ním květy, zpívají a volají: "Hosana!" "Je to on, sám on," opakují všichni, "to musí býti on, to není nikdo jiný než on." Zastavuje se na schodišti sevillského chrámu, ve chvíli, kdy do chrámu s pláčem nesou dětskou otevřenou bílou rakvičku: v ní sedmileté děvčátko, jediná dcera vynikajícího občana. Mrtvé dítě leží celé v květinách. "Vzkřísí tvé dítě," ozývá se ze zástupu plačící matce vstříc. Chrámový kněz, který šel vstříc rakvi, hledí udiveně a chmuří obočí. Ale tu se již rozlehne nářek matky zemřelého dítěte. Vrhá se k jeho nohám: "Jsi-li to Ty, vzkřis dítě mé!" volá, vztahujíc k němu ruce. Průvod se zastavuje, rakvičku spouštějí na schodiště k jeho nohám. Dívá se soustrastně a jeho ústa tiše a ještě jednou pronášejí: "Talitha, kumi" - "Děvečko, vstaň!" Dívka se zdvihá v rakvi, sedá si a hledí, usmívajíc se, udivenýma otevřenýma očkama kol dokola. V rukou má kytici bílých růží, s nimiž ležela v rakvi. V lidu ruch, výkřiky, vzlyky, a hle, v tu minutu náhle jde kolem chrámu po náměstí sám kardinál, velký inkvizitor. Je to téměř devadesátiletý stařec, vysoký a přímý, s vyschlou tváří, s vpadlýma očima, ale ještě v nich jako ohnivá jiskra plane lesk. Ó, není již ve svém nádherném kardinálském rouchu, v němž se pyšnil včera před lidem, když pálili nepřátele římské víry, - nikoliv, v této chvíli je pouze ve své staré, hrubé, mnišské kutně. Za ním v určité vzdálenosti sledují zamračení pomocníci a otroci jeho a "posvátná" stráž. Zastavuje se před davem a zdáli pozoruje. Všechno viděl, viděl, jak postavili rakev u jeho nohou, viděl jak děvčátko vstalo z mrtvých, a tvář jeho pokryl mrak. Chmuří šedé husté obočí a jeho pohled blýská zlověstným ohněm. Vztahuje prst svůj a velí strážím, aby ho zatkli. A hle, taková je jeho síla a tak je již lid naučen, podroben a bázlivě poslušen, že dav okamžitě se rozestupuje před strážemi a ty uprostřed hrobového mlčení, náhle nastalého, vztahují na něho ruce a odvádějí ho. Dav okamžitě jako jeden muž sklání hlavy k zemi před starcem inkvizitorem, ten mlčky žehná lidu a odchází. Stráž přivádí zajatce do těsného a ponurého klenutého vězení v starobylé budově svatého soudu a zavírá jej. Míjí den, nastupuje temná, horká a "bezduchá" sevillská noc. Vzduch "voní vavřínem a citronem." Za hluboké tmy náhle se otvírají železné dveře žaláře a sám stařec, velký inkvizitor se svítilnou v ruce zvolna vstupuje do žaláře. Je sám, dveře se za ním hned zavírají. Zastavuje se u vchodu, a dlouho, minutu či dvě, hledí do jeho tváře. Konečně tiše přistupuje, klade svítilnu na stůl a praví:

- To jsi ty? Ty?,- nedostávaje však odpovědi, rychle dodává: - "Neodpovídej, mlč. A co také bys mohl říci? Příliš dobře vím, co řekneš. A ty ani nemáš práva, aby připojoval něco k tomu, co řečeno bylo tebou dříve. Proč jsi přišel nám překážeti? Neboť jsi přišel nám překážeti a sám to víš. Ale víš-li co bude zítra? Já nevím, kdo jsi, a nechci věděti: jsi-li to ty či pouze podoba jeho, ale hned zítra tě odsoudím a upálím na hranici, jako nejhoršího z kacířů, a tentýž lid, který dnes líbal tvé nohy, již zítra na pouhý jeden můj pokyn vrhne se k tvé hranici a bude přihrabovati k tvé hranici uhlíky, zda to víš? Ano, ty to snad víš", dodal v proniknutém zamyšlení, ani na okamžik neodtrhuje svého pohledu od svého zajatce.

- Docela nechápu, Ivane, co to je? - usmál se Aljoša, který celou dobu mlčky naslouchal, - je-li to bezmezná přímo fantazie, nebo nějaký starcův omyl, nějaké nemožné qui pro quo?[5.1]

- Předpokládej třebas to poslední,- rozesmál se Ivan, - když tě již tak současný realismus rozhýčkal a nemůžeš snésti nic fantastického - chceš-li qui pro quo, budiž tedy tak. Ovšem pravda, - zasmál se opět, "starci je devadesát let a dávno se již mohl zblázniti při své ideji. Zajatec pak mohl ho ohromiti svým zevnějškem. Konečně to mohlo býti i horečnaté snění, vidina devadesátiletého starce před smrtí a k tomu ještě rozčileného včerejším autodafé se stovkou upálených kacířů. Ale není-li nám oběma lhostejno, je-li ta věc qui pro quo, anebo bezmezná fantazie? Jde tu jen o to, že stařec se potřeboval vymluviti, že konečně za celých devadesát let vypoví a řekne nahlas to, o čem celých devadesát let mlčel."

- A zajatec také mlčí? Dívá se na něho a neříká ani slova?

- Ale vždyť tomu tak musí býti za všech okolností, opět se zasmál Ivan. - Sám stařec ho upozorňuje, že ani nemá práva, aby připojoval něco k tomu, co jím bylo již dříve řečeno. Chceš-li tedy, právě v tom je nejzákladnější rys římského katolictví, aspoň podle mého mínění: "Všechno prý bylo předáno tebou papeži a vše tudíž je nyní u papeže, a ty nyní raději ani vůbec nepřicházej, aspoň do času nepřekážej." V tom smyslu nejen hovoří, ale i píší, aspoň jezuité. Sám jsem to četl u jejich theologů. - "Máš-li pak právo zvěstovati nám aspoň jedno z tajemství onoho světa, z něhož jsi přišel?" - táže se ho můj stařec a sám za něho odpovídá: - "Nikoliv, nemáš, co bys připojil k tomu, co bylo již dříve řečeno, a abys neodňal u lidí svobody, jíž ses tolik zastával, když jsi byl na zemi. Všechno, co znovu bys zvěstoval, dotkne se svobody víry lidí, neboť se to projeví jako zázrak, ale svoboda jejich víry byla jim dražší nad všechno již tenkráte, před půldruhým tisícem let. Zdaž jsi tehdy často neříkával: Chci vás učiniti svobodnými. Nuže, teď jsi spatřil ty "svobodné" lidi," - dodává náhle stařec se zamyšleným úsměvem. - "Ano, ta věc nám přišla draho - pokračoval, přísně na něho pohlížeje, - "ale dokončili jsme konečně to dílo, ve jménu tvém. Patnáct století jsme se trápili s touto svobodou, ale nyní je to skončeno a pevně skončeno. Nevěříš, že je to pevně skončeno? Hledíš na mne mírně a neuznáváš mne ani za hodna svého hněvu? Avšak věz, že nyní a právě nyní jsou tito lidé přesvědčeni více než kdykoliv jindy, že jsou úplně svobodni, ale zatím přinesli nám sami svou svobodu a pokorně ji položili k našim nohám. Ale to jsme učinili my, zdaž sis toho přál, takovéhle svobody?"

- Opět nechápu,- přerušil Aljoša Ivana, - mluví ironicky, posmívá se?

- Naprosto ne. Právě si klade za zásluhu svou i svých, že konečně přemohli svobodu, a učinili tak proto, aby přinesli lidem štěstí. Neboť teprve teď (mluví totiž ovšem o inkvisici) lze poprvé přemýšleti o štěstí lidí. Člověk byl stvořen vzpurným; což vzpurní lidé mohou býti šťastnými. "Varovali tě, - praví mu, - neměl jsi nedostatku upozornění a varování, ale ty jsi neposlouchal výstrah, odvrhl jsi jedinou cestu, po které lze učiniti lidi šťastnými, ale naneštěstí odcházeje odevzdal jsi dílo nám. Slíbil jsi, potvrdil jsi slovem svým, dal jsi nám právo spojovati a rozpojovati, a ovšem nemůžeš nyní ani pomysliti, abys nám toto právo nyní odebral. Proč jsi přišel překážeti nám?"

- A co to znamená, to "neměl jsi nedostatku pokynů a výstrah!" tázal se Aljoša.

- Ale vždyť podstatou věci je, že se stařec musí vymluvit.

- "Strašný a chytrý duch, duch sebezničení a nejsoucna," pokračoval stařec, "velký duch hovořil s tebou na poušti a nám řečeno je v knihách, že prý tě "pokoušel". Je tomu tak? A bylo-li možno říci něco pravdivějšího než to, co ti zvěstoval ve všech otázkách, a co jsi zavrhl, a co v knihách bylo nazváno "pokušením?" A přece byl-li kdy na zemi skutečně pravý ohromující zázrak, bylo to onoho dne, v den oněch tří pokušení. Právě v tom, že ta tři pokušení se objevila, spočíval zázrak. Kdyby bylo lze si pomysliti, jen tak na zkoušku a pro příklad, že ty tři otázky strašného ducha beze stopy zmizely z knih a že je potřebí obnoviti je, znovu vymysliti a sepsati, aby opět byly zaneseny do knih, za tím účelem shromážditi všechny mudrce pozemské - vládce, biskupy, učence, filosofy, básníky a dáti jim úlohu: vymyslete, složte tři otázky, ale takové, aby nejen vyhovovaly rozměru události, nýbrž nad to vyjadřovaly ve třech slovech, jen ve třech lidských frázích celou budoucí historii světa a lidstva, - zdaž myslíš, že všechna moudrost země, spojená v celek, mohla by si vymysliti něco aspoň podobného silou a hloubkou oněm třem otázkám, jež vskutku byly tenkrát položeny tobě na poušti mocným a rozumným duchem? Již z pouhých těch otázek, již ze zázraku, že se objevily, lze chápati, že tu jde nikoliv o lidský všední rozum, nýbrž o odvěký a absolutní. Neboť v těch třech otázkách jako by byly sloučeny v jeden celek a předpověděny celé příští dějiny lidské a zjeveny tři podoby, v nichž se sejdou všechny nerozřešitelné historické rozpory lidské povahy na celé zemi. Tenkráte to nemohlo ještě býti tak zjevné, neboť budoucnost byla neznámá, ale teď, kdy uplynulo patnáct století, vidíme, že v oněch třech otázkách je do té míry všechny uhodnuto a předpověděno a tak se to vyplnilo, že nelze k nim nic připojiti anebo od nich ubrati.

Rozhodni sám, kdo měl pravdu: ty anebo onen, který ti tenkráte dával otázky? Vzpomeň si na první otázku; třebas ne doslovně, ale smysl její je ten: "Chceš jíti do světa a jdeš s holýma rukama, s jakýmsi slibem svobody, kterého ve své prostotě a ve vrozené své nezřízenosti nemohou lidé ani pochopiti, jehož se bojí a děsí, - neboť nic a nikdy nebylo člověku a lidské společnosti nesnesitelnějšího než svoboda! A vidíš-li tyto kameny v nahé a rozžhavené této poušti? Proměň je v chleby, a za tebou poběhne lidstvo jako stádo, vděčné a poslušné, ač věčně se chvějící, že odejmeš ruku svou a zmizí jim chleby tvé." Ale ty jsi nechtěl zbaviti člověka svobody a odmítl jsi návrh, neboť jaká to jest svoboda, soudil jsi, je-li poslušenství koupeno chlebem? Namítl jsi, že člověk není živ jen chlebem, víš-li však, že ve jménu téhož chleba pozemského povstane proti tobě duch země a srazí se s tebou a zvítězí nad tebou a všichni půjdou za ním, volajíce: "Kdo podoben je zvířeti tomu, dal nám oheň z nebe!" Víš-li, že uplynou staletí a lidstvo prohlásí ústy své moudrosti a vědy, že není zločinu a tudíž není ani hříchu, nýbrž že jsou jen hladoví. "Nakrm je, a pak požaduj po nich ctnosti!" Hle, co napíší na svůj prapor, který vztyčí proti tobě a jímž rozruší chrám tvůj. Na místě tvého chrámu zdvihne se nová budova, zdvihne se znovu strašná babylonská věž, a ačkoliv ani ta se nedobuduje, jako ani první, přece jen mohl jsi nedopustiti této nové věže a o tisíc let zkrátiti utrpení lidí, - neboť k nám přece jen zase přijdou, postrádavše tisíc let se svou věží! Vyhledají nás tehdy opět pod zemí, v katakombách, skrývající se (neboť opět budeme pronásledováni a mučeni), naleznou nás a budou nás vzývati: "Nakrmte nás, neboť ti, kteří slíbili nám oheň z nebes, nedali nám jej." A potom již my dobudujeme jejich věž, neboť dobuduje ji ten, jenž nakrmí a nakrmíme jenom my, ve jménu tvém, a budeme lháti, že ve jménu tvém. Ó, nikdy, nikdy, se bez nás nenakrmí. Žádná věda nedá jim chleba, dokud zůstanou svobodnými, ale skončí se to tím, že ponesou svobodu svou k nohám našim a řeknou nám: "Raději nás zotročte, ale nakrmte nás." Pochopí konečně sami, že svoboda a chléb pozemský a dostatek pro každého jsou zároveň nemyslitelné, neboť nikdy, nikdy nedovedou se mezi sebou poděliti! Přesvědčí se také, že nikdy nemohou býti ani svobodnými, protože jsou slabí, hříšní, nepatrní, buřiči. Slíbil jsi jim chléb nebeský, ale opět opakuji, může-li se v očích slabého, věčně hříšného a věčně nevděčného lidského plemene porovnati s chlebem vezdejším? A půjdou-li za tebou ve jménu chleba nebeského tisíce a desetitisíce, co se stane s miliony a s desetitisíci miliony tvorů, jež nebudou dosti silní, aby opovrhli chlebem vezdejším pro nebeský? Či jsou ti snad drahé desetitisíce velkých a silných, ale ostatní miliony slabých ale milujících tě, nesčetní jako písek v moři, ti snad mají býti jen materiálem pro veliké a silné? Nikoliv, nám jsou drazí i slabí. Jsou hříšní a odbojní, ale nakonec právě oni budou poslušni. Budou se nám diviti a pokládati nás za bohy, protože my, kteří se jim postavili v čelo, odhodlali jsme se snášeti svobodu, jíž se polekali a vládnouti jim, - tak strašnou bude jim nakonec jejich svoboda! Ale my jim řekneme, že jsme poslušni tebe, že tvým jménem vykonáváme vládu. A zase je oklameme, neboť tebe již k sobě nepustíme. Bude v tom klamu obsaženo i naše utrpení, neboť budeme nuceni lháti. Nuže, to tedy znamená ta první otázka na poušti, a to tedy jsi odmítl ve jménu svobody, kterou jsi postavil nade vše. A přece právě v této otázce bylo obsaženo veliké tajemství onoho světa. Kdybys byl přijal "chleba," byl bys odpověděl na všeobecný a odvěký stesk lidský, jak jednotlivců, tak i celého lidstva zároveň - a to: "Komu se klaněti?" Není pro člověka neustálejší a trapnější starosti, než té: jakmile se stane svoboden, že ihned vyhledá toho, jemuž by se klaněl. Ale člověk usiluje klaněti se tomu, co je již nesporné, a sice tak nesporné, že všichni lidé byli by rázem ochotni všeobecně to uctívati. Neboť starost těchto ubohých tvorů není jen v tom, aby vyhledali to, před čím bych se měl já anebo druhý klaněti, ale aby vyhledali něco takového, več by všichni uvěřili a klaněli se mu, a sice rozhodně všichni společně. A právě tato potřeba obecného uctívání je také nejhlavnější strastí každého člověka jednotlivce i celého lidstva od počátku věků. Pro všeobecné uctívání hubili se navzájem vojnou. Vytvářeli si bohy a vyzývali se navzájem: "Upusťte od svých bohů, a přijďte se pokloniti našim, jinak smrt vám i vašim bohům!" A tak tomu bude do skonání světa, ba i pak, až na světě zmizí bohové: to je jedno, padnou na kolena před modlami. Ty jsi věděl, ty jsi nemohl nevěděti o této základní záhadě lidské přirozenosti, ale odmítl jsi jediný absolutní prapor, který se ti nabízel, abys donutil všechny, by se ti klaněli nesporně, - prapor chleba vezdejšího a zavrhl jsi jej ve jménu svobody a chleba nebeského. Nuže, pohleď, co jsi učinil dále. A stále zase ve jménu svobody! Pravím ti, že není člověku trapnější starosti, než jak najíti toho, jemuž by odevzdal co nejdříve tento dar svobody, s nímž se tenhle nešťastný tvor rodí. Leč svobody lidí se zmocní jen ten, kdo uspokojí jejich svědomí. Nesporný prapor se ti nabízel s chlebem: dáš-li chléb, člověk se pokloní, neboť nic není nepochybnějšího nad chléb, ale zmocní-li se kdo současně kromě tebe jeho svědomí, - ó pak opustí i chléb svůj a půjde za tím, jenž obelstí jeho svědomí. V tom jsi měl pravdu. Neboť záhada lidského jsoucna není v tom, aby se žilo, ale proč se má žíti. Člověk nesvolí žíti a spíše se zahubí, než by zůstal na zemi, třebas vůkol něho ležely samé chleby, bez pevné a jisté představy, proč má žíti. Je to tak, ale co z toho vzniklo? Místo toho, aby ses zmocnil svobody lidí, zmnožil jsi jim ji ještě více! Nebo jsi snad zapomněl, že klid ba i smrt je člověku dražší než svobodná volba v poznání dobra a zla? Nic není pro člověka vábivějšího než svoboda jeho svědomí, ale nic není také trapnějšího. Nuže, a místo pevných základů, aby uspokojeno bylo svědomí lidské jednou navždy - vzal jsi vše, co je neobyčejného, záhadného a neurčitého, vzal jsi vše, co nebylo z lidských sil, a proto jsi jednal, jako bys jich vůbec nemiloval, - a kdo tak jednal, ten, jenž přišel položiti za ně svůj život! Místo toho,aby ses zmocnil lidské svobody, rozmnožil jsi ji a obtížil jejími mukami duševní království člověka na věky. Přál sis svobodné lásky člověka, aby šel za tebou svobodně, polichocen a okouzlen tebou, místo tvrdého starého zákona, - svobodným srdcem měl člověk na příště sám rozhodovati, co je dobro a co zlo, maje vodítkem před tebou jen tvůj obraz, - ale což jsi opravdu nepomyslil, že nakonec odvrhne, ba i popře tvůj obraz i tvou pravdu, ocitne-li se pod takovým strašným břemenem jako je svoboda volby? Zvolají nakonec, že není v tobě pravdy, neboť nebylo možno zanechati je dále ve zmatku a trápení, jež jsi učinil ty, zanechav jim tolik starostí a nerozřešitelných úkolů. Takto tedy sám jsi položil základ ke zkáze svého vlastního království a protož nikoho z toho neobviňuj. A přece zdaž to se ti nabízelo? Jsou tři síly, jediné tři síly na zemi, které mohou na věky přemoci a zajati svědomí těch slabých buřičů pro jejich štěstí, - a ty síly jsou: zázrak, tajemství a autorita. Zavrhl jsi jedno i druhé i třetí a sám jsi podal příklad toho.

Když strašný a velemoudrý duch tě postavil na vrchol chrámu a řekl ti: "Chceš-li poznati, jsi-li syn boží, vrhni se dolů, neboť psáno jest o něm, že andělé ho zachytí a ponesou a on neupadne a neuhodí se, i poznáš pak, jsi-li syn boží a dokážeš pak, jaká je víra tvá v otce tvého," ty však, vyslechnuv, zavrhl jsi návrh, nepoddal ses, a dolů ses nevrhl. Ó, ovšem, jednal jsi tu hrdě a velkolepě, jako bůh, avšak lidé, avšak slabé odbojné plémě - což ti jsou bozi? Ó, ty jsi pochopil tenkráte, že kdybys jen krok učinil, jen pohyb vrhnouti se dolů, ihned bys také pokoušel Pána, a víru v něho bys všechnu ztratil a rozbil by ses o zemi, kterou jsi přišel spasiti, i zaradoval by se chytrý duch, jenž tě pokoušel. Ale opakuji, mnoho-li takových jako jsi ty a zdaž jsi mohl vskutku třebas na minutu připustiti, že podobné pokušení bude z lidských sil? Což přirozenost lidská je tak stvořena, aby zavrhla zázrak a aby v takových strašných momentech života, v momentech nejstrašnějších, základních a nejbolestnějších duševních otázek svých se spokojila jen svobodným rozhodováním srdce? Ó, ty jsi věděl, že čin tvůj bude zachován v knihách, že dosáhne hlubiny časů a posledních předělů země, a doufal jsi, že také člověk, následuje tebe, spokojí se bohem, nepotřebuje zázraku. Ale nevěděl jsi, že jakmile člověk jen zavrhne zázrak, že také ihned zavrhuje i Boha, neboť člověk hledá ne tak Boha, jako zázraku. A protože člověk nemá sil, aby zůstal bez zázraku, tu si vytvoří nových zázraků, již vlastních, a bude se klaněti zázraku jen čarodějskému, babskému kouzelnictví, třebas byl stokrát buřičem, kacířem a neznabohem. Nesestoupil jsi z kříže, když na tebe volali, posmívali se ti a dráždili tě: "Sestup z kříže a uvěříme, že jsi to ty!" Nesestoupil jsi proto, že se ti opět nechtělo pokořiti člověka zázrakem, a čekal jsi svobodnou víru, ne však zázračnou. Toužil jsi po svobodné lásce, ale ne po otrockých nadšeních nevolníka před mohutností, jež jednou navždy vzbudila jeho hrůzu. Ale i tu jsi soudil o lidech příliš vysoce, neboť oni jsou, ovšem, jistě nevolníci, ač byli tvořeni vzpurnými. Rozhlédni se a suď, hle, minulo patnáct věků, jdi a podívej se na ně: koho jsi povznesl k sobě? Přísahám, člověk je stvořen slabším a nižším než sis o něm myslil. Může-li, může-li vůbec vyplniti to, co ty? Kdybys méně si ho vážil, byl bys i méně od něho požadoval, a to bylo by se více blížilo lásce, neboť snazší by bylo břímě jeho. Jest slabý a podlý. Co na tom, že nyní stále se bouří proti naší vládě a pyšní se, že se bouří? To je pýcha dítěte a školáka. Jsou to malé děti, jež se vzbouřily ve třídě a vyhnaly učitele. Ale nastoupí konec i radosti dětí, přijde jim to draho. Zboří chrámy a zalijí zemi krví. Ale nakonec pochopí ty hloupé děti, že ač jsou odbojníky, přece jen odbojníky slabými, kteří nevydrží ani vlastní vzpoury své. Plačíce svými hloupými slzami uvědomí si nakonec, že ten, kdo je stvořil vzpurnými, chtěl se jim vysmáti. Řeknou to v zoufalství a řeč ta bude rouháním, pro něž budou ještě nešťastnější, neboť lidská přirozenost nesnáší rouhání a konec konců vždy se za ně sama pomstí. A tak nespokojenost, zmatek a neštěstí - toť nynější úděl lidí po tom, když jsi tolik vytrpěl za jejich svobodu! Velký tvůj prorok ve vidění a alegorii praví, že viděl všechny účastníky prvního vzkříšení a že jich bylo z každého pokolení po dvanácti tisících. Avšak bylo-li jich tolik, pak to ani nebyli lidé, ale bohové. Snesli kříž tvůj, snesli desetiletí hladové a holé pouště, živíce se kobylkami a kořínky, - a svobodné lásky, svobodné a velkolepé jejich oběti ve jménu tvém. Ale vzpomeň si, že jich bylo celkem jen pár tisíc a to ještě bohů, a ostatní? A čím se provinili ti ostatní slabí lidé, že nemohli snésti to, co mohutní? Čím se provinila slabá duše, že jí nelze, aby umístila v sobě tolik strašných darů?

Či snad opravdu jsi přišel jen k vyvoleným a kvůli vyvoleným? Avšak je-li tomu tak, pak je tu tajemství a my je nepochopíme. A je-li to tajemství a učíce je, že není důležité svobodné rozhodování jejich srdcí ani láska, nýbrž tajemství, jemuž se musí podrobovati slepě, ba i mimo své svědomí. A tak jsme také učinili. Opravili jsme čin tvůj a založili jej na zázraku, tajemství a autoritě. A lidé se zaradovali, že opět jsou vedeni jako stádo a že konečně sňat jest ze srdcí jejich tak strašný dar, který jim přinesl tolik strastí. Měli jsme pravdu, učíce tak a činíce tak, řekni? Cožpak jsme nemilovali lidstva, tak pokorně seznavše jeho slabost, tak láskyplně ulehčivše jeho břemeni a dovolivše jeho slabé povaze, třebas i hřích, ale s naším dovolením? A proč jsi přišel nyní nám překážeti? A proč mlčky a proniknutě hledíš na mne svýma mírnýma očima? Hněvej se, nechci lásky tvé, protože sám nemiluji. A proč bych to skrýval před tebou? Či nevím, s kým hovořím? To, co chci ti říci, všechno již víš, čtu to z tvých očí.

A cožpak mohu zatajiti před tebou naše tajemství? Snad právě chceš uslyšeti z mých úst, nuže slyš: nejsme s tebou, nýbrž s ním, hle, naše tajemství! Dávno již nejsme s tebou, ale s ním, již osm století. Právě před osmi stoletími přijali jsme od něho to, co jsi ty rozhořčeně zavrhl, ten poslední dar, který ti nabízel, ukázav ti všechna království pozemská; přijali jsme od něho Řím i meč Cesarův a prohlásili jsme jen sebe za krále pozemské, za krále jediné, ač jsme ještě dosud nepřivedli dílo naše k úplnému konci. Ale kdo je vinen? Ó, věc ta je doposud zatím jen v počátcích, ale počala se. Ještě dlouho budeme čekat na její dovršení, a ještě mnoho bude strádati země, ale my dosáhneme toho a budeme cesary a pak již budeme přemýšleti o všesvětovém štěstí lidí. A přece již tenkráte jsi mohl přijmouti meč cesarův. Proč jsi zavrhl tento poslední dar? Kdybys byl přijal tuto třetí radu mohutného ducha, naplnil bys vše, co hledá člověk na zemi, totiž: komu se klaněti, komu svěřiti svědomí a jak konečně všem se spojiti v nesporné obecné a souhlasné mraveniště, neboť potřeba všesvětového spojení je třetí a poslední utrpení lidí. Ve svém celku snažilo se lidstvo vždy zaříditi se zcela rozhodně všesvětově. Bylo mnoho velkých národů s velkými dějinami, ale čím výše byli tito národové, tím také byli nešťastnější, neboť silněji než ostatní si uvědomovali potřebu všesvětového spojení lidí. Velicí dobyvatelé, Timurové a Čingischánové, jako vichr proletěli zemí, snažíce se dobýti vesmíru, avšak i ti, ač nevědomě, vyjádřili jen tutéž velikou potřebu lidstva ke všesvětovému a všeobecnému spojení. Kdybys byl přijal svět a purpur Cesarův, založil bys všesvětovou říši a dal bys všesvětový mír. Neboť kdo má vládnouti lidmi, ne-li ti, kdož vládnou jejich svědomí a přijavše jej zavrhli jsme ovšem tebe a šli jsme za ním. Ó, uplynou ještě staletí řádění svobodného rozumu, jejich vědy a lidojedství, protože počavše budovati svou babylonskou věž bez nás, skončí lidojedstvím. Ale právě tehdy připlazí se k nám dravec a bude lízati nohy naše a skropí je krvavými slzami z očí svých. A my usedneme na dravce a zdvihneme pohár a na poháru psáno bude: "Tajemství!" Ale teprve tenkráte také nastoupí pro lidi království pokoje a štěstí. Ty se pyšníš svými vyvolenci, ale máš jen vyvolence, avšak my uspokojíme všechny. Ba ještě více: jak mnozí z oněch vyvolenců, z mocných, kteří se mohli stát vyvolenci, konečně se unavili, čekajíce tebe a odnesli a ještě odnesou síly ducha svého a oheň ducha svého na jinou nivu a skončí tím, že proti tobě zdvihnou svobodný prapor svůj. Ale ty sám jsi zdvihl tento prapor. Ale u nás všichni budou šťastni a nebudou se již bouřiti, ani vzájemně se hubiti, jako za svobody své duše. Ó, přesvědčíme je, že teprve tenkráte budou svobodnými, až se zřeknou svobody své pro nás a nám se pokoří. A což, budeme míti pravdu nebo budeme lháti? Sami se přesvědčí, že jsme v právu, neboť si vzpomenou, k jakým hrůzám otroctví a chaosu je přivedla svoboda tvá. Svoboda, svobodný rozum a věda zavedou je do takových houštin a postaví je před takové divy a nerozřešitelná tajemství, že jedni z nich nepokorní a sveřepí vyhubí se navzájem, druzí nepokorní ale slabí vyhubí se vzájemně, a třetí zbylí, slabí a nešťastní připlazí k nohám našim a zaúpějí k nám: "Ano, měli jste pravdu, vy jediní vládnete tajemstvím jeho a my se vracíme k vám, zachraňte nás před námi samými." Přijímajíce od nás chleby, budou ovšem jasně viděti, že jejich vlastní chleby, jejich vlastníma rukama dobyté jim bereme, abychom je rozdávali beze všeho zázraku, spatří, že jsme neobrátili kamení v chleby, ale vpravdě větší radost než z chleba samého budou míti z toho, že jej dostávají z rukou našich! Neboť příliš dobře si budou pamatovati, že dříve bez nás samy chleby, jimi dobyté, proměňovaly se jim v rukou jen v kamení, ale když se vrátili k nám, samy kameny se proměňovaly v jejich rukou v chleby. Příliš, až příliš ocení, co znamená podrobiti se jednou provždy! A dokud toho lidé nepochopí, budou nešťastni. Kdo nejvíce přispěl k tomuto nepochopení, řekni? Kdo rozdrobil stádo a rozehnal je po cestách neznámých? Leč stádo se znovu shromáždí a znovu se podrobí a to tentokráte již jednou provždy. A pak jim dáme tiché klidné štěstí. Štěstí slabých bytostí, jakými také byly stvořeny. Ó, přesvědčíme je konečně, aby se nepyšnili, neboť ty jsi je povznesl a tím jsi je přiučil pýše; dokážeme jim, že jsou slabí, že jsou jen ubohé děti, ale štěstí dětské, že je nadevše sladší. Budou nesmělí a budou se na nás dívati a tisknouti se k nám ve strachu, jako kuřátka ke kvočně. Budou se diviti a hroziti se nás a pyšniti se tím, že my jsme tak mocní a tak moudří, že jsme mohli uklidniti takové bujné tisícimilionové stádo. Budou se vysíleně třásti před hněvem našim, jejich mysli znesmělí, jejich oči budou slzavé, jako u dětí a žen, ale právě tak lehce budou přecházeti na náš pokyn k veselí smíchu, světlé radosti a šťastné dětské písničce. Ano, donutíme je pracovati, ale ve svobodných hodinách od práce zařídíme jim život jako dětskou hru, s dětskými písněmi, sborem, s nevinnými tanci. Ó, my jim dovolíme i hřích, jsou slabí a bezmocní, a budou nás milovati jako děti, za to, že jim dovolujeme hřešiti. Řekneme, že každý hřích bude vykoupen, bude-li spáchán s naším dovolením; dovolujeme jim pak hřešiti proto, že je milujeme, a trest za hříchy jak se sluší, vezmeme na sebe. I vezmeme je na sebe a oni nás budou zbožňovati, jako dobrodince, kteří na sobě nesou hříchy jejich před bohem. A nebudou míti před námi žádných tajemství. Budeme jim dovolovati anebo zakazovati žíti s jejich ženami a milenkami, míti nebo nemíti děti, - vše to podle jejich poslušenství, - a oni se nám budou podrobovati veselí a radostní. Nejbolestnější tajnosti svého svědomí, - vše přinesou k nám, a my vše rozřešíme, a oni uvěří našemu rozřešení s radostí, protože je zbaví veliké starosti a strašných nynějších utrpení řešiti věci osobně a svobodně.

A všichni budou šťastni, všechny miliony bytostí, kromě statisíce těch, kdož jim budou vládnouti. Neboť jen my, my, kteří chráníme tajemství, jen my budeme nešťastni. Budou tisíce milionů šťastných neviňátek a sto tisíc trpitelů, kteří vzali na sebe prokleté poznání dobra a zla. Tiše zemrou, tiše zhasnou ve jménu tvém a za hrobem najdou jen smrt. Ale my zachováme tajemství a pro jejich štěstí budeme je vábiti odměnou nebeskou i věčnou. Neboť i kdyby bylo něco na onom světě, zajisté ovšem ne pro takové, jako oni. Říkají a prorokují, že ty přijdeš a znovu zvítězíš, že přijdeš se svými vyvolenými, se svými hrdými a mocnými, ale my řekneme, že oni spasili jen sebe sama, kdežto my jsme spasili všechny. Říkají, že pohaněna bude nevěstka, sedící na dravci a držící v rukou svých tajemství, že se znovu vzbouří slabí, že roztrhají "purpur" její a obnaží její hnusné tělo. Ale tehdy já povstanu a ukáži ti na tisíce milionů šťastných neviňátek, jež nepoznala hříchu. A my, kteří jsme vzali hříchy jejich pro štěstí jejich na sebe, staneme před tebou a řekneme: "Suď nás, můžeš-li a smíš-li." Věz, že se tě nebojím. Věz, že i já byl na poušti, že i já jsem se živil kobylkami a kořeny, že i já jsem žehnal svobodě, kterou jsi ty žehnal lidem, i já jsem se připravoval vstoupiti mezi vyvolence tvé, mezi mocné a silné s touhou "doplniti počet." Ale vzpamatoval jsem se a nezachtělo se mi sloužiti šílenství. Vrátil jsem se a přidal jsem se k družině těch, kteří opravili čin tvůj. Odešel jsem od hrdých a vrátil jsem se k pokorným pro štěstí těchto pokorných. To, co ti pravím, stane se a království naše pozvedne se. Opakuji ti, zítra již spatříš to poslušné stádo, jež na pokyn první můj se vrhne, aby přihrabávalo planoucí uhlíky k hranici tvé, na které tě upálím za to, že jsi přišel nám překážeti. Neboť byl-li kdo, jenž ze všech nejvíce zasloužil si naší hranice, jsi to ty. Zítra tě upálím. Dixi."

Ivan se zastavil. Rozpálil se řečí, mluvil úchvatně, a když skončil, náhle se usmál.

Aljoša, jenž ho stále poslouchal mlčky, ke konci již v neobyčejném vzrušení mnohokráte se pokoušel přerušiti bratrovu řeč, ale zřejmě se zdržoval, náhle však zahovořil, jako by se utrhl z místa.

- Ale...to je nesmysl! - zvolal, červenaje se. - Tvá báseň je chvalozpěv na Ježíše, a ne rouhání... jak jsi původně chtěl. A kdo ti uvěří to o svobodě? Cožpak musí tomu býti rozuměno takhle, takhle! Cožpak takové je její ponětí v pravoslaví...To je Řím, ba ani ne Řím celý, to je nepravda, - to jsou nejhorší z katolictví, inkvizitoři, Jezuité!...A vždyť ani nemůže býti takové fantastické osoby, jako je tvůj inkvizitor. Jaké jsou to hříchy lidí, vzaté na sebe? Jací to jsou nositelé tajemství, kteří vzali na sebe jakési prokletí pro štěstí lidí? Kdy je kdo viděl? Známe Jezuity, mluví se o nich zle, jsou snad oni to, co tam u tebe? Docela nejsou tím, vůbec ne tím...Jsou prostě římskou armádou pro budoucí všesvětové království na zemi, s vladařem - římským papežem v čele...Hle, jejich ideál, ale beze všeho tajemství a vysokého zármutku...Docela prostá touha po moci, po pozemských špinavých statcích, po porobení...Něco podobného jako budoucí nevolnické právo s tím, že oni se stanou statkáři...Tací jsou. Snad ani v Boha nevěří. Tvůj strádající inkvizitor je jen fantazie...

- Ale počkej, počkej,- smál se Ivan, - jak ses rozpálil! Fantazie, říkáš, nechť! Ovšem, fantazie. Ale dovol: což si opravdu myslíš, že celé to katolické hnutí posledních staletí je vskutku jen a pouze touha po moci pro špinavé blaho? Neučí tě snad otec Paisij tomuhle?

- Ne, ne, naopak otec Paisij dokonce mluvil jednou cosi podobného jako ty...Ale ovšem nikoliv to, docela ne to, - vzpamatoval se náhle Aljoša.

- Ale přesto je to drahocenné svědectví přesto tvé: "docela ne to." Zejména se tě ptám, proč tví Jezuité a inkvizitoři se spojili právě jen pro materielní ošklivé blaho? Proč by se mezi nimi nemohl vyskytnouti ani jeden trpitel, mučený velkým smutkem a milující lidstvo? - Hleď: předpokládej, že se vyskytl třebas jen jeden mezi těmi všemi, kdož si přejí jedině materielní a špinavé blaho - aspoň jeden takový, jako můj starec inkvizitor, který sám jedl kořínky na poušti a šílel, přemáhaje tělo své, aby se učinil svobodným a dokonalým, avšak přece po celý svůj život miloval lidstvo a náhle prozřel a uviděl, že neveliká jest mravní blaženost, dosáhne-li člověk dokonalosti vůle s tím, aby se současně přesvědčil, že miliony ostatních bytostí božích zůstaly připravenými jen pro posměch, že nikdy nebudou s to, aby se vyrovnali se svou svobodou, že z těch odbojných ubožáků nikdy nevzejdou velikáni pro dostavění věže, že velký idealista nesnil o své harmonii kvůli takovým husám. A když to vše pochopil, vrátil se a přimkl...k moudrým lidem. Což se to opravdu nemohlo státi?

- Ke komu přimkl, k jakým moudrým lidem? - skoro prchlivě zvolal Aljoša. "Nemají naprosto žádné takové moudrosti, ani žádných takových tajemství a tajností...Leda snad jedinou bezbožnost, hle, a to je celá jejich tajnost. Tvůj inkvizitor nevěří v Boha, a to také jest celá jeho tajnost!"

- Dejme tomu! Konečně ses dovtípil. A vskutku je tomu tak, vskutku jen v tom je celá jeho tajnost, ale zdaž to není utrpení, třebas pro takového člověka jako on, který celý svůj život utloukl hrdinstvím na poušti a nevyléčil se z lásky k lidstvu? Na sklonku svých dnů jasně se přesvědčuje, že jen rady velkého strašného ducha mohly aspoň poněkud uspořádati do snesitelného pořádku slabé buřiče, "nedodělané pokusné bytosti, stvořené pro posměch." A tu když se o tom přesvědčil, vidí, že je potřebí postupovati podle pokynu moudrého ducha, strašného ducha smrti a zkázy a proto přijmouti lež a klam a vésti lidi již vědomě ke smrti a k zkáze a přitom je po celou cestu klamati, aby nějak nezpozorovali, kam je vedou, proto, aby aspoň cestou ti ubozí slepci se považovali za šťastné. A všimni si, klam ve jménu toho, v jehož ideál stařec tak vášnivě věřil po celý svůj život! Což to není neštěstím? A kdyby se byť i jen jediný takový ocitl v čele celé té armády, "toužící vládnouti jen pro špinavé blaho", - zdaž by vskutku nestačil třebas jen jeden takový, aby z toho vznikla tragédie - nejen to: stačil by jeden takový vůdce, aby se našla konečně také skutečná vůdčí idea celého římského díla se všemi jeho armádami a Jezuity, nejvyšší idea tohoto díla. Já ti nepokrytě pravím, já pevně věřím, že tento jediný člověk nikdy nebyl vyčerpán mezi těmi, kteří stáli v čele hnutí. Kdož ví, snad se vyskytovali také mezi římskými papeži tito jednotlivci. Kdož ví, snad tento prokletý stařec, tak úporně a tak podle svého způsobu milující lidstvo, žije i nyní v podobě celého zástupu mnohých takových jedinečných starců a to docela ne náhodně, nýbrž jako úmluva, jako tajný spolek, dávno již založený na ochranu tajemství, na jeho ochranu před nešťastnými a slabými lidmi, za tím účelem, aby tito stali se šťastnými. Jistě je tomu tak, a musí také býti. Tak se mi zdá, že dokonce i zednáři mají ve svých základech cosi podobného právě takovému tajemství a že proto katolíci tak nenávidí zednáře, poněvadž v nich vidí konkurenty, rozdrobení jednoty ideje, zatímco má býti jediné stádo a jediný pastýř...Ostatně hájím-li svou myšlenku, podobám se spisovateli, který nesnesl tvé kritiky. Dosti o tom.

- Snad jsi sám zednář! - vyhrkl náhle Aljoša. - Nevěříš v Boha, - dodal, ale již neobyčejně zarmouceně. Zdálo se mu také, že bratr se na něho dívá posměšně. - A jak skončí tvá báseň, tázal se náhle, dívaje se do země, - nebo je již u konce?

- Chtěl jsem ji ukončiti tak: když inkvizitor umlkl, tu čeká nějakou chvíli, že zajatec mu odpoví. Tíží ho jeho mlčení. Viděl, jak vězeň po celou dobu ho poslouchal, proniknutě a tiše se mu dívaje přímo do očí a zřejmě nechtěje nic namítati. Stařec by byl chtěl, aby mu řekl cokoliv, třebas i něco trpkého, strašného. Ale ten se náhle mlčky blíží ke starci a tiše ho líbá na jeho bezkrevná devadesátiletá ústa. To je celá jeho odpověď. Stařec se otřese. Cosi se pohnulo v koutcích jeho úst; jde ke dveřím, otvírá je a praví mu: jdi a již nepřicházej...Nepřicházej vůbec...nikdy, nikdy! A pouští ho do "tmavých ulic města." Zajatec odchází.

- A stařec?

- Polibek hoří v jeho srdci, ale stařec setrvává při dřívější idei.

- A ty spolu s ním, i ty? - zarmouceně zvolal Aljoša. Ivan se zasmál.

- Ale vždyť je to hloupost, Aljošo, vždyť je to jen nesmyslná báseň nesmyslného studenta, který nikdy ani dvou veršů nenapsal. Proč to bereš tak vážně? Snad si nemyslíš, že teď pojedu přímo tam k Jezuitům, abych vstoupil do zástupu lidí, opravujících jeho čin? Ó, Hospodine, co je mi do toho! Vždyť jsem ti řekl: jen kdybych to dotáhl do třiceti let, a potom - hodím pohárem na podlahu!

- A lepkavé lístečky a drahé hroby a modré nebe a milovaná žena! Jak jen budeš žíti, jak je budeš milovati? - zarmouceně volal Aljoša. - Což je to možné s takovým peklem v prsou a ve hlavě? Ne, právě jedeš, aby ses k nim připojil...A ne-li, sám se zabiješ, ale nevydržíš!

- Jest taková síla, že všechno vydrží! - s chladným již posměškem pronesl Ivan.

- Jaká síla?

- Karamazovská...Síla karamazovské nízkosti.

- Tedy utonouti v rozvratu, udusiti duši v úpadku, ano, ano?

- Snad i to...Ale snad do třiceti let tomu uniknu, ale potom...

- Jak unikneš? Čím unikneš? Je to nemožné s tvými myšlenkami.

- Zase po karamazovsku.

- Tedy, aby "všechno bylo dovoleno?" Všechno je dovoleno, tak, tak snad?

Ivan se zachmuřil a náhle podivně jaksi zbledl.

- A, to jsi se chytil včerejšího slovíčka, jímž se Miusov tak urazil...A po němž bratr Dmitrij tak naivně vyskočil a zahovořil? - křivě se usmál. - Ano, snad: "Všechno je dovoleno", když již to slovo bylo proneseno. Nezříkám se ho. A konečně Míťova reakce není tak špatná. Aljoša mlčky hleděl na něho.

- Bratře, myslil jsem, odjížděje, že mám na celém světě alespoň tebe, - s neočekávaným citem pronesl náhle Ivan, - ale teď vidím, že ani v tvém srdci není pro mne místa, můj milý poustevníku. Formule: "Všechno je dovoleno" se nezřeknu, nu a což, za to se zřekneš ty mne, ano, ano?

Aljoša vstal, přistoupil k němu a mlčky tiše políbil ho na ústa.

- Literární krádež, - vykřikl Ivan, přicházeje náhle v jakési nadšení, - to jsi vykradl z mé básně! Přece ti však děkuji. Vstávej, Aljošo, půjdeme, máme čas já i ty. Vyšli, ale zastavili se u přístřešku hostince.

- Hleď, Aljošo, - pronesl Ivan pevným hlasem, - stačí-li mi opravdu síly na lepkavé lístečky, budu je milovati jen vzpomínkou na tebe. Stačí mi to, že ty tu někde jsi, a se životem nechce se mi ještě rozloučiti. Stačí ti to? Chceš-li, vezmi to aspoň za vyznání lásky. A teď ty vpravo, já vlevo - a dost, slyšíš, dosti. Totiž, kdybych zítra neodejel, (myslím však, že odjedu určitě) a kdybychom se ještě opět nějak setkali, tu již o všech těchto tématech nemluv se mnou ani slova. Snažně tě prosím. A pokud jde o bratra Dmitrije, zvlášť tě prosím, naprosto se mnou nikdy o tom nehovoř, - dodal náhle podrážděně, - vše je domluveno, není-liž pravda? A já sám také ti za to něco slíbím: až se mi třiceti letům zachce "hoditi pohár na podlahu", tu nechť jsi ty kdekoliv, přece ještě jednou k tobě přijedu, ještě jednou si s tebou pohovořit...i kdybych měl až z Ameriky přijeti, věz to. Schválně přijedu. Bude velmi zajímavé podívati se i na tebe v tu dobu: jaký asi tehdy budeš? Vidíš, je to dosti slavný slib. A opravdu snad se loučíme na sedm, deset let. Nu, a teď jdi k svému Pater Seraphicus, vždyť umírá; umře bez tebe a třebas se ještě na mne rozzlobíš, že jsem tě zdržel. Na shledanou, polib mne ještě jednou, tak, a jdi...

Ivan se náhle obrátil a šel svou cestou, již se neobraceje. Podobalo se to včerejšku, když odcházel od Aljoši i bratr Dmitrij, ačkoli to bylo včera docela jiné. Podivný tento nápad mihl se jako střela v smutné mysli Aljošově, smutné a zarmoucené v tuto chvíli. Počkal chvíli, hledě za bratrem. Všiml si jaksi náhle, že bratr Ivan kráčí nějak se houpaje a že má pravé rameno, hledí-li se na něho zezadu, zdánlivě o něco níže než levé. Nikdy toho dříve nezpozoroval. Ale náhle se již také obrátil a téměř běžel ke klášteru. Již se silně smrákalo a bylo mu až hrozně; cosi nového v něm rostlo, nač by odpověděti dáti nemohl. Zvedl se opět jako včera vítr a věkovité sosny zasmušile zašuměly kolem něho, když vešel do poustevnického lesíku. Téměř utíkal. "Pater Seraphicus" - toto jméno odkudsi vzal. Odkud pak? mihlo se Aljošovi. "Ivane, ubohý Ivane, a kdypak tě nyní uvidím...A tu je poustevna, Hospodine! Ano, ano, je to on, je to pater Seraphicus, on mne spasí...Před ním a na věky!"

S velkým podivem potom několikráte si v životě vzpomínal, jak mohl najednou, když se rozloučil s Ivanem, tak nadobro zapomenouti na bratra Dmitrije, jehož si umínil ráno ještě, před několika hodinami rozhodně vyhledati a neodcházeti bez toho, i kdyby se třebas musil nevrátiti této noci do kláštera.

 

(str. 403-430)

[1] záměna dvou osob

— 4 —


9.
Čert. Noční můra Ivana Fjodoroviče

Nejsem doktor, ale přece jen cítím, že přišla chvíle, kdy je mi rozhodně nutno, abych vysvětlit čtenáři aspoň něco o povaze nemoci Ivana Fjodoroviče. Předbíhaje, řeknu jen jedno: byl tohoto večera právě před záchvatem horečky s blouzněním, jež konečně již úplně ovládla jeho organismus, dávno již rozrušený, ale nemoci se úporně vzpírající. Naprosto se nevyznaje v lékařství, odvážím se vysloviti domněnku, že vskutku snad mohl hrozným napjetím své vůle na čas nemoc oddáliti, doufaje ovšem, že ji úplně zdolá. Věděl, že není zdráv, ale bylo mu odporné býti nemoceným a nechtělo se mu onemocněti v této době, v těchto blížících se osudných chvílích života, kdy bylo potřebí, aby tu byl, aby vyslovil své slovo směle a rozhodně, a aby se sám "ospravedlnil před sebou". Ostatně zašel jednou k doktorovi, přibyvšímu z Moskvy, kterého objednala Katěrina Ivanovna, vedena jsouc svou jednou fantasií, o které jsem se již dříve zmínil. Doktor, vyslechnuv a prohlédnuv ho, usoudil, že má cosi dokonce jako by porušení mozku, a nikterak se nepodivil jistému doznání, které Ivan Fjodorovič, ač s odporem mu učinil. "Halucinace jsou ve vašem stavu velmi možné," rozhodl doktor, "ač bylo by potřebí také je přezkoušeti ... Vůbec je nutno, začíti léčení vážně, neztráceti ani chvíle, jinak bude zle." Ale Ivan Fjodorovič, odešed od něho, rozumné rady neplnil a odmítl si lehnouti a léčiti se: "Vždyť chodím, sílu zatím mám, až se svalím, - to bude něco jiného, pak ať mne léčí kdo chce", rozhodl, mávnuv rukou. A tak teď seděl skoro si uvědomuje, že blouzní, a jak jsem již řekl, upřeně se díval na jakýsi předmět na pohovce u protější stěny. Tam se náhle objevil kdosi, seděl, Bůh ví jak vstoupil, protože ho tu v pokoji ještě nebylo, když Ivan Fjodorovič vstoupil, vrátiv se od Smerďakova. Byl to jakýsi pán, nebo lépe řečeno ruský gentleman známého druhu, léty již ne mladý, "Qui frisait la cinquantaine"[1], jak říkají Francouzové, s nepříliš silnými šedinami v tmavých, dosti dlouhých a ještě hustých vlasech a s bradou, přistřiženou klínovitě. Byl oblečen v jakýsi skořicový kabát, zřejmě od nejlepšího krejčího, ale již obnošený, ušitý asi ještě předloni a tedy již naprosto vyšlý z módy, takže ze zámožných lidí ze společnosti nikdo takový kabát již dva roky nenosil. Prádlo, dlouhý nákrčník v podobě šály, všechno bylo takové, jako bývá u všech elegantních gentlemanů, ale prádlo, podíval-li ses blíže, bylo zašpiněné, a široký šál silně otřelý. Kostkované kalhoty hostovi seděly výtečně, ale opět byly příliš světlé a jaksi příliš úzké, jaké se teď již přestaly nositi, stejně i bílý, měkký plstěný klobouk, který host s sebou přinesl, byl již až příliš nikoliv podle sezony. Slovem byl to vzhled slušnosti při velmi slabých kapesních prostředcích. Podobalo se to tomu, že gentleman náleží k tomu druhu bývalých statkářů běloruček, jakým se dobře vedlo za nevolnického práva;[2] zřejmě vídal svět a slušnou společnost, měl kdysi styky, ba má je až doposud, ale pomalu, podle toho, jak přicházel na mizinu po veselém životě v mládí a nedávném zrušení nevolnického práva, se změnil v jakéhosi parasita dobrého tónu, který se potuluje po starých dobrých známých, kteří ho přijímají pro jeho snášenlivou, povolnou povahu, a také ještě proto, že je to přece jen slušný člověk, kterého lze dokonce s kýmkoliv usaditi za stůl, ač ovšem jen na skromné místo. Tací parasiti, gentlemanové povolné povahy, kteří dovedou zajímavě vypravovati, sestaviti partii v karty a kteří rozhodně nemají rádi žádných poručení, dají-li se jim, - jsou obyčejně osamělí, buďto svobodní, buďto vdovci, snad také měli děti, ale jejich děti se vychovávají vždy kdesi daleko, u jakýchsi tet, o kterých gentleman nikdy ve slušné společnosti se skoro ani nezmiňuje, jako by se trochu styděl za takové příbuzné. Pomalu docela dětem odvyká, zřídka dostává od nich ke svým jmeninám a k vánocům blahopřání a někdy dokonce na ně odpovídá. Fysiognomie neočekávaného hosta byla ani ne tak dobromyslná, jako zase jen povolná a ochotná podle okolností ke všelikému laskavému výrazu. Hodinek neměl, ale na černé stužce želvový lornoň. Na prostředním prstě pravé ruky stkvěl se masivní zlatý prsten s nedrahým opálem. Ivan Fjodorovič zlostně mlčel a nechtěl začíti hovor. Host čekal a seděl zrovna jako parasit, který právě přišel shora z pokoje, který mu byl vykázán, dolů na čaj, aby dělal pánovi společníka, ale pokorně mlčel vzhledem k tomu, že pán domu má něco jiného v práci a přemýšlí zamračeně o něčem; ale je ochoten ke každému příjemnému rozhovoru, jakmile jen jej pán zahájí. Náhle vyjádřila jeho tvář jako by jakousi náhlou starostlivost.

- Poslyš, - začal k Ivanu Fjodoroviči, - odpusť, já jen abych ti připomněl: vždyť jsi k Smerďakovu šel proto, aby ses dověděl o Katerině Ivanovně, ale odešel jsi, ačkoliv ses o ní nic nedověděl, jistě jsi zapomněl ...

- Ach ano! - vyrvalo se náhle Ivanovi, a jeho tvář se zachmuřila starostí, - ano, zapomněl jsem ... Ostatně teď je to všechno jedno, všechno až zítra, - zabručel si náhle pro sebe. A ty, - podrážděně se obrátil k hostu, - to jsem si já sám měl teď vzpomenouti, protože právě to mne tísnilo steskem! Když jsi vyskočil, myslíš, že ti tedy ihned uvěřím, že to ty jsi mně napověděl, ale že já sám jsem si na to nevzpomněl?

- Ale nevěř, - laskavě se usmál gentleman. - Jaká pak víra násilím? A k tomu ve víře nepomáhají žádné důkazy, zejména ne materielní. Tomáš uvěřil ne proto, že spatřil Krista vzkříšeného z mrtvých, nýbrž proto, že ještě před tím si přál uvěřiti.* Hle, na příklad spiritisté ... Velice je mám rád ... Představ si, oni se domnívají, že jsou užitečni víře, protože jim čerti s onoho světa ukazují růžky. "To prý je důkaz, aby se tak řeklo, materielní, že existuje onen svět." Onen svět a materielní důkazy, oj, lidé! A konečně, je-li dokázán čert, tedy je ještě neznámo, je-li dokázán také Bůh? Chci se zapsati do idealistického sdružení, budu tam u nich dělati oposici: "Jsem realista, řeknu, ale ne materialista, he-he!"

- Poslyš, - vstal náhle Ivan Fjodorovič od stolu. - Jsem teď jako by v horečce ... A ovšem jistě v horečce .. lži si, co chceš, mně je všechno jedno! Dnes mne neuvedeš do zběsilosti, jako minule. Je mi jen jaksi hanba ... Chci se projíti po pokoji ... Někdy tě nevidím a dokonce ani tvého hlasu neslyším, jako minule, ale všechno uhaduji, co meleš, protože jsem to já, já sám mluvím, ale ne ty! Nevím jen, spal-li jsem minule, nebo jsem tě viděl, když jsem bděl. Hle, namočím ručník do studené vody a přiložím jej na hlavu a snad se vypaříš.

Ivan Fjodorovič šel do kouta, vzal si ručník, vykonal jak řekl, a s mokrým ručníkem na hlavě začal choditi sem a tam po pokoji.

- Líbí se mi, že jsme si s tebou začali přímo tykati.

- Hlupáku, - zasmál se Ivan, - proč pak bych ti začal říkati vy? Teď jsem vesel, jen ve spáncích mne bolí ... a v temeni ... Jen, prosím tě, nefilosofuj jako minule. Nemůžeš-li zmizet, tedy tlachej aspoň něco veselého. Klepej, vždyť jsi příživník, tedy klepej. Vnutí se člověku takováhle můra! Ale já se tě nebojím. Já tě překonám. Neodvezou mne do blázince!

- C´est charmant[4] příživník. A já, opravdu, skutečně jsem ve své podobě. Čím pak jsem na světě, ne-li příživník? Při té příležitosti: já tě poslouchám a trochu se divím: na mou duši, začínáš mne pomalu považovati za něco a skutečného, ale nejen za pouhou svou fantasii, jak jsi na tom trval minule ...

- Ani na minutu tě nepovažuji za reální pravdu, - jaksi zběsile až vykřikl Ivan. - Ty jsi lež, jsi má nemoc. Jsi můra. Nevím jen, čím tě vyhubím, a vidím, že jistou dobu budu musiti protrpět. Jsi má halucinace. Jsi vtělení mne samého, ostatně jen jedné mé stránky ... mých myšlenek a citů, jenže těch nejhanebnějších a nejhloupějších. S této stránky mohl bys býti dokonce i zajímavým, kdybych jen měl kdy, abych se s tebou bavil ...

- Dovol, dovol, já tě usvědčím: před chvílí u svítilny, když ses vrhl na Aljošu a křičel na něho: "Od něho ses to dověděl! Jak pak ses dověděl, že chodí on ke mně?" Vždyť jsi vzpomínal na mne. Tudíž jen nepatrný okamžíček, ale přece jen jsi věřil, věřil, že skutečně jsem, - měkce se zasmál gentleman.

- Ano, to byla slabost přírody ... Ale nemohl jsem ti věřiti. Nevím, spal-li jsem minule, či se procházel. Snad jsem tě tenkráte viděl jen ve snu, ale vůbec ne, když jsem bděl ...

- A proč pak jsi byl s ním před chvílí tak hrubý, totiž s Aljošou? Je to milý člověk; jsem před ním vinen za starce Zosimu.

- Mlč o Aljošovi! Jak se odvažuješ, lokaji! - opět se Ivan zasmál.

- Spíláš, ale sám se směješ, - to je dobré znamení. Ostatně jsi dnes ke mně mnohem laskavější než minule a já vím proč. To veliké rozhodnutí ...

- Mlč o rozhodnutí! - sveřepě zakřičel Ivan.

- Chápu, chápu c´est noble, c´est charmant,[5] jdeš zítra hájiti bratra[6] a sebe přinášíš za oběť ... c´est chevaleresque.[7]

- Mlč, sic tě kopnu!

- Budu rád částečně, neboť potom bude mého cíle dosaženo: jestli kopance, tudíž věříš v můj realismus, protože přízraku kopanců nedávají. Žert stranou: vždyť mně je všechno jedno, spílej, jak chceš, ale přece jen je lépe býti aspoň trochu zdvořilejší, třebas jen se mnou. Ale ty hned: hlupák a lokaj, nu jaká to jsou slova!

- Nadávaje tobě, nadávám sobě! - opět se zasmál Ivan, - ty jsi já, já sám, jen s jinou hubou. Právě ty hovoříš to, co si já již myslím ... A nejsi s to, abys mně řekl něco nového!

- Shoduji-li se s tebou v myšlenkách, tedy mi to činí jenom čest - s delikátností a důstojností pronesl gentleman.

- Jenže bereš všechny mé ošklivé myšlenky, a hlavně - hloupé. Jsi hloupý a sprostý. Hrozně jsi hloupý. Ne, já tě nesnesu! Co mám dělat, co mám dělat! - zaskřípěl Ivan.

- Příteli můj, já přece jen chci býti gentleman a aby mne také tak přijímali, - začal host v návalu jakési čistě příživnické a již napřed povolné a dobromyslné ambice.

- Jsem chud, ale .. neřeknu, že jsem příliš čestný, ale .. obyčejně ve společnosti se přijímá za axioma, že jsem padlý anděl. A byl-li jsem kdy, tu tedy tak dávno, že není ani hříchem, zapomenu-li na to. Teď si jen vysoce vážím reputace slušného člověka a žiji, jak se dá, snaže se, abych byl příjemný. Upřímně miluji lidi, - ó, mnoho mne pomluvili! Zde, když časem se k vám přestěhuji, plyne můj život jako by opravdu cosi skutečného, a to se mi líbí ze všeho nejvíce. Vždyť i já sám, stejně jako i ty, trpím fantastičností, a proto také miluji váš pozemský realismus. Zde u vás máte všechno narýsováno, formule, geometrie, ale u nás máme vůbec jen jakési neurčité rovnice! Chodím zde a sním. Rád sním. A kromě toho se stávám na zemi pověrčivým, - prosím, nesměj se: právě to se mi líbí, že se stávám pověrčivý. Přijímám zde všechny vaše zvyky: zalíbilo se mi choditi do veřejných lázní, dovedeš si to představiti, a rád se pařím spolu s kupci a popy. Mým snem jest vtěliti se, ale již definitivně, nenávratně, do nějaké tlusté, stokilové kupcové a uvěřiti všemu, čemu ona věří. Mým ideálem je vstoupiti do kostela a postaviti tam svíčku z čistého srdce, na mou duši. Pak by byla dosažena hranice mých strastí. Hle, také jsem si zamiloval léčiti se u vás. Z jara byly všude neštovice, šel jsem tedy do nalezince a dal jsem se tam očkovati, - kdybys jen věděl, jak jsem byl toho dne spokojen: daroval jsem deset rublů ve prospěch bratří Slovanů! .. Ale ty neposloucháš. Víš, dnes nejsi sobě ani podoben, - zamlčel se gentleman na malou chvíli. - Vím, včera jsi byl u toho doktora ... Nu, jak jsi zdráv, co ti doktor řekl?

- Hlupáku! - odsekl Ivan.

- Za to ale ty jak jsi chytrý! Zase spíláš? Vždyť já ne ze soucitu, ale jen tak. Ale třeba neodpovídej. Teď zase je všude samý rheumatism ...

- Hlupáku, - opakoval zase Ivan.

- Ty stále jen o svém, ale já dostal loni takový rheumatism, že doposud na něj vzpomínám.

- Čert a rheumatism?

- Proč pak ne, když se někdy vtěluji. Vtěluji se, a tedy přijímám také následky toho. Čert sum et nihil humanum a me alienum puto.[8]

- Jak, jak? Čert sum et nihil humanum ... To není na čerta hloupé!

- To jsem rád, že jsem se ti konečně zavděčil.

- A vždyť tohle jsi ode mne nevzal, - zastavil se náhle Ivan jako překvapený, - to mně nikdy do hlavy ani nepřišlo, to je divné ...

- C´est du nouveau n´est-ce pas?[9] Tentokráte budu jednati poctivě a vysvětlím ti to. Poslyš: ve snu a zejména tlačí-li můra na prsou, nu, ať již pokaženého žaludku nebo něčeho jiného, vídává člověk leckdy takové umělecké sny, takovou složitou a reální skutečnost, takové události anebo dokonce celý svět událostí, spojený takovou intrikou s takovými neočekávanými podrobnostmi, počínaje nejvyššími vašimi projevy do posledního knoflíku na náprsence, že přísahám ti, Lev Tolstoj by toho nevytvořil, a zatím takové sny vídávají leckdy naprosto ne spisovatelé, nýbrž ti nejvšednější lidé, úředníci, žurnalisté, kněží ... Je to dokonce celá záhada: jeden ministr se mi opravdu sám přiznal, že všechny nejlepší idee k němu přicházejí, když spí. Nu a takové je to také teď. Ač jsem tvá halucinace, ale jako i při můře mluvím věci originální, jaké ti doposud ani do hlavy nepřišly, takže již naprosto neopakuji tvých myšlenek, ale zatím přece jen jsem tvůj přízrak a nic jiného.

- Lžeš. Tvým cílem jest abys mne právě přesvědčil, že jsi sám o sobě, ale ne můj přízrak, a tohle ty teď potvrzuješ sám, že jsi sen.

- Příteli můj, dnes jsem použil zvláštní methody, potom ti to vysvětlím. Počkej, kde jsem se zastavil. Ano, tedy tenkráte jsem se nastydl, jenže ne u vás, nýbrž ještě tam ...

- Kde tam? Řekni, zůstaneš u mne dlouho, nemůžeš odejít? - zvolal Ivan skoro v zoufalství. Přestal se procházet, usedl na pohovku, opět se opřel lokty o stůl a stiskl oběma rukama hlavu. Strhl se sebe mokrý ručník a hněvivě jej odhodil: zřejmě nepomáhal.

- Máš rozrušené nervy, - podotkl gentleman, tváře se světácky nedbale, ale přece dokonale přátelsky, - hněváš se na mne dokonce za to, že jsem se mohl nastuditi, a zatím se to stalo nejpřirozenějším způsobem. Spěchal jsem tehdy na jakýsi diplomatický večer k jedné vznešené petrohradské dámě, která se snažila dosíci ministerstva. Nu, frak, bílý nákrčník, rukavičky a přece jsem byl ještě bůh ví kde, a abych se dostal k vám na zemi bylo třeba přeletěti prostor ... Je to ovšem jeden okamžik, ale vždyť i paprsek světla od slunce jde celých osm minut, ale tu, představ si, ve fraku a v otevřené vestě. Duchové nemrznou, ale když jsem se již vtělil, tu ... Slovem byl jsem lehkomyslný a pustil jsem se, a přece v těch prostorech, v tom etheru, v té vodě, která je nad oblohou, - vždyť to je takový mráz ... totiž jaký mráz, - to se již ani nedá nazvati mrazem, dovedeš-li si představiti: stopadesát stupňů pod nulou! Je známá zábava vesnických holek: za třicetistupňového mrazu vybízejí nováčka, aby olízl sekyru; jazyk okamžitě přimrzá a hlupák strhne si s jazyku krvavou kůži; a vždyť to je jen při třiceti stupních, ale při stopadesáti, tu, si myslím, přiloží-li se jen palec k sekeře, již ho není, kdyby ... kdyby jen tam vůbec mohla býti sekera.[10]

- A může tam býti sekera? - roztržitě a štítivě přerušil ho náhle Ivan Fjodorovič. Přemáhal se usilovně, aby neuvěřil svému blouznění a neupadl v šílenství úplně.

- Sekera? - přeptal se host udiveně.

- Nu ano, co se tam stane se sekerou? Quelle idee![11] Dostane-li se někam dále, tu myslím, začne létati kolem země, nevědouc proč, jako oběžnice. Astronomové vypočtou východ a západ sekery, Gatcuk zanese to do kalendáře, a to bude všechno.

- Tys hlupák, tys hrozný hlupák! - tvrdošíjně tvrdil Ivan, - tlachej rozumněji, nebo tě nebudu poslouchati. Chceš mne přemoci realismem, přesvědčiti mne, že jsi, ale já nechci věřiti, že jsi! Neuvěřím!!

- Ale vždyť já nelžu, všechno je pravda; na neštěstí pravda bývá skoro vždy nevtipná. Vidím, že rozhodně čekáš ode mne cosi velikého, a snad i nádherného. To je velká škoda, protože dávám jen to, co mohu ...

- Nefilosofuj, osle!

- Jaká pak filosofie, když celá pravá strana těla je jako by ode mne oddělená, hekám a stenám. Byl jsem u všech doktorů veškeré mediciny: rozpoznati dovedou znamenitě, celou nemoc ti vylíčí jako na prstech, ale vyléčiti nedovedou. Náhodou tam byl jeden nadšený studentík: umřete-li, povídá, za to budete dokonale věděti, na jakou nemoc jste zemřel! A potom zase ten jejich zvyk posílati k specialistům: my jenom, říkají, rozpoznáváme, ale zajeďte si k takovému a takovému specialistovi, ten již vyléčí.[12] Řeknu ti, docela, docela vymizel dřívější doktor, který léčil všechny nemoci, teď jsou samí specialisté a stále se doporučují v časopisech. Zabolí-li tě nos, pošlou tě do Paříže: tam prý evropský specialista léčí nosy. Přijdeš do Paříže, prohlédne nos: mohu vám, řekne, vyléčiti jen pravou nozdru, protože levých nozder neléčím, to již není moje speciálnost, ale jeďte ode mne do Vídně, tam vám již zvláštní specialista doléčí levou nozdru. Co uděláš? Utekl jsem se k lidovým prostředkům, jeden Němec doktor mi poradil, abych se v lázni na lavici potřel medem se solí. Jen abych ještě jednou se dostal do lázní, šel jsem. Celý jsem se namazal, a nic nepomáhá. Ze zoufalství jsem napsal hraběti Matheovi do Milána: poslal mně knihu a kapky, Bůh s ním. A představ si - pomohl Hoffův sladový extrakt! Náhodou jsem jej koupil, vypil jsem půldruhé skleničky, a hned mi bylo jako do tance, všechno jako by rukou se sňalo. Umínil jsem si, že mu uveřejním v časopisech "Poděkování", zahovořil cit vděčnosti a teď si představ, začala již zase jiná historie: ani v jedné redakci to nepřijímají! "Velmi zpátečnické to bude, říkají, nikdo tomu neuvěří, le diable n´existe point.[13] Uveřejněte to, radí mně, anonymně." Nu jaké pak je to "Poděkování", bude-li anonymní. Směji se s administrátory: "To v Boha, povídám, je zpátečnické v našem věku věřiti, ale vždyť já jsem čert, ve mne se může věřit." - "Rozumíme, říkají, kdo pak by nevěřil v čerta, ale přece jen nelze, může to škoditi naší tendenci. Či snad jen jako žert?" Nu, jako žert, pomyslil jsem si, to by nebylo vtipné. A tak to neuveřejnili. A věříš-li, zůstalo mi to dokonce na srdci. Nejlepší mé city, jako na příklad vděčnost, jsou mně formálně zakázány, jedině mým sociálním postavením.

- Opět zajel do filosofie! - nenávistně zaskřípěl Ivan.

- Bože mne zachraň, ale vždyť přece někdy nelze si nepostěžovat. Jsem člověk pomluvený. Vždyť i ty každou chvíli mně říkáš, že jsem hlupák. To je hned vidět mladíka. Příteli můj, nejde o rozum! Od přírody mám dobré a veselé srdce, "vždyť já také vídal různé operetky". Zdá se, že mne rozhodně považuješ za zešedivělého Chlestakova,[14] a přece můj osud je mnohem vážnější. Bylo mi určeno jakýmsi tím ještě předčasovým určením, v němž jsem se nikdy nemohl rozebrati, abych "popíral", kdežto jsem upřímně dobrý a docela neschopný popírati. Ne, jdi popírat, bez popírání prý nebude kritiky, a jaký pak je to žurnál, nemá-li "rubriky kritické?" Bez kritiky bude jen pouhé "hosanna". Leč pro život je málo pouhého "hossana", je třeba, aby "hosanna" tohle přecházelo výhní pochybností, nu a tak dále v takovém smyslu. Ostatně já se do toho všeho ani nijak neženu, já přece nejsem stvořitel, já za to neodpovídám. Nu, ale zvolili si mne za kozla, jenž snímá hříchy, přinutili, bych psal do kritické rubriky, a z toho vznikl život. Chápeme tu komedii: já na příklad přímo a prostě si pro sebe žádám zničení. Ne, žij, říkají, protože bez tebe nebude nic. Kdyby na zemi bylo všechno rozumné, nic by se nedělo. Bez tebe nebude žádných událostí, a jest třeba, aby události byly. A tak sloužím, namáhám se, aby byly události, a tvořím nerozumné věci podle příkazu. Lidé berou celou tu komedii za něco vážného, dokonce i při svém celém nesporném rozumu. A v tom je jejich tragedie. Nu a strádají, ovšem, ale ... přece jen, to vím, žijí reálně, ne fantasticky; neboť strádání jest právě život. Bez strádání nebylo by v životě radosti: všechno by se změnilo v jediný nekonečný chvalozpěv: bylo by to svaté, ale trochu nudné. Nu a já? Já strádám a přece jen nežiji. Jsem v určité rovnici. Jsem jakýsi přízrak života, který ztratil všechny konce i začátky, a dokonce sám zapomněl, jak se nazvati. Ty se směješ ... Ne, nesměješ se, opět se hněváš. Věčně se hněváš, tobě aby člověk pořád jen rozumné věci podával, ale já ti zase opakuji, že bych dal celý ten nadhvězdný život, všechny hodnosti a pocty jen za to, abych se mohl vtěliti do duše stokilové kupcové a zapaloval Bohu svíčky.

- Což ani ty v Boha nevěříš? - nenávistně se usmál Ivan.

- Totiž jak bych ti to řekl, jestli ovšem ty vážně ...

- Jest Bůh či není? - opět se sveřepou vytrvalostí vykřikl Ivan.

- Á, tedy ty vážně? Holoubku můj, na mou duši nevím, veliké to slovo jsem řekl.

- Nevíš, ale Boha vidíš? Ne, ty nejsi sám o sobě, ty jsi já, ty jsi já a nic víc! Jsi nesmysl, má fantasie!

- Totiž, chceš-li, mám stejnou filosofii jako ty, hle to bude správné. Je pense donc je suis,[15] to vím jistě, ale ostatní všechno, co je kolem mne, všechny ty světy, Bůh a dokonce i sám satan, - to všechno není pro mne dokázáno, existuje-li to samo o sobě, nebo je-li to jen má emanace, postupný vývoj mého já, existujícího dočasově a v jediné osobě ... slovem, rychle to přerušuji, protože zdá se, ihned skočíš a budeš se prát.

- Raději se pusť do nějaké anekdoty! - bolestivě pronesl Ivan.

- Mám anekdotu a právě na naše thema, totiž není to anekdota, ale tak, legenda. Hle, vyčítáš mě nevěru: "Vidíš prý - ale nevěříš". Ale příteli můj, vždyť nejsem sám takový, tam u nás teď všichni pochybují a všechno to je dílo vašich věd. Ještě dokud byly atomy, pět smyslů, čtyři živly, nu tehdy se to všechno ještě všelijak klížilo. Atomy přece byly i v starověku. Ale hned, jak se u nás dověděli, že jste tam u vás objevili "chemickou molekulu", a "protoplasma" a čert ví co ještě, - hned u nás stáhli ohony. Začalo prostě bláznovství; hlavně - pověra, klepy; vždyť klepů je u nás stejně, jako i u vás, ba i trochu víc, a konečně také udavačství, vždyť také u nás máme takové jedno oddělení, kde přijímají známé "zprávy". Tak tedy ta divoká legenda, ještě z našeho středověku, - ne z vašeho, ale našeho, - a nikdo jí nevěří dokonce ani u nás, kromě stokilových kupcových, totiž zase ne vašich, ale našich kupcových. Všechno, co je u vás, je také u nás, to ti již z přátelství odhaluji jedno naše tajemství, ačkoliv je to zakázáno. A ta legenda je o ráji. Byl prý zde u vás na zemi jakýsi myslitel a filosof, "všechno popíral, zákony, svědomí, víru", a hlavně život budoucí. Zemřel, myslil si, že přímo letí ve tmu a smrt, a hle, před ním život budoucí. Byl překvapen a rozhořčen: "To odporuje," povídá, "mému přesvědčení." Nuže, a za to ho také odsoudili ... totiž, podívej se, odpusť mně, vždyť já jen povídám, co jsem slyšel, je to jen legenda ... Odsoudili ho, podívej se, aby prošel v mraku tmy quadrilion kilometrů (vždyť u nás je teď všechno na kilometry), a když dokončí ten quadrilion, tu pak mu otevrou vrata do ráje a všechno odpustí ....

- A jaká muka jsou u vás na onom světě kromě toho quadrilionu? - přerušil ho Ivan s jakýmsi podivným oživením.

- Jaká muka? Ach ani se neptej: dříve bylo všelijak, ale teď začaly stále více mravní, "hryzení svědomí" a celý tento nesmysl. To se také k nám dostalo od vás, od "zjemnění vašich mravů". Nu a kdo z toho měl prospěch, prospěch z toho měli jen ti nesvědomití, protože jaké si dělají tací hryzení svědomí, když vůbec ani svědomí nemají. Za to však byli poškozeni lidé řádní, kteří ještě měli svědomí a čest ... Vždyť takovéhle reformy na nepřipravené půdě a ještě k tomu opsané podle cizích ústavů, - to je jenom škoda! Starodávný ohníček byl lepší. Nu, a tak tedy tento odsouzenec ke quadrilionu kilometrů stál, hleděl a lehl si napříč cesty: "nechci jíti, z principu nepůjdu!" Vezmi duši ruského osvíceného atheisty a smíchej s duší proroka Jonáše, který reptal tři dni a tři noci v břiše velrybím, - a dostaneš charakter tohoto myslitele, který si lehl na cestu.

- A nač si tam lehl?

- Nu, jistě tam bylo nač. Nesměješ se?

- Chlapík! - vykřikl Ivan, stále v témž podivném oživení. Teď poslouchal s jakousi neočekávanou zvědavostí. - A leží i teď?

- To právě je to, že neleží. Ležel tam skoro tisíc let, ale potom vstal a šel.

- Je to osel! - zvolal Ivan, nervosně se zasmáv, stále jako by o čemsi usilovně uvažoval. - Není-li všechno jedno, leží-li se věčně anebo projíti quadrilion verst? Vždyť je to chůze na bilion let?

- Dokonce mnohem více, jenže nemám s sebou tužtičky a papírku, jinak by se to dalo vypočítat. A vždyť on již dávno došel a tu právě se teprve začíná anekdota.

- Jak prošel! Kde pak vzal bilion let?

- Ale vždyť ty přemýšlíš stále o naší nynější zemi! A přece nynější země se sama snad bilionkrát opakovala; nu, dožila, mrzla, pukala, rozsypávala se, rozkládala na prvky, opět voda, jaká byla nad oblohou, potom zase kometa, opět slunce, opět ze slunce země, - vždyť tento vývoj se opakuje snad již nekonečněkrát a stále v stejné podobě, do poslední čárečky. Nejneslušnější nuda ...

- Nu, nu, a co bylo, když došel?

- Ale sotva mu otevřeli do ráje a vstoupil, tu, nepobyv tam ještě ani dvou vteřin - a to podle hodinek, podle hodinek (ačkoliv podle mého mínění - jeho hodinky se mu měly dávno rozložiti v kapse cestou na prvky), - nepobyv tam ani dvou vteřin, zvolal, že pro tyto dvě vteřiny lze ujíti ne pouze quadrilion, ale quadrilion quadrilionů a ještě to povýšiti na quadriliontou mocnost! Slovem, zazpíval "hosana" a tak přesolil, že někteří tam, se slušnějším, ušlechtilejším způsobem myšlení, nechtěli mu dokonce s počátku ani ruku podat: příliš náhle prý již přeskočil mezi konservativce. Ruská nátura. Opakuji: to je legenda. Zač jsem koupil, za to prodávám. Tak tedy hle, jaké jsou tam ještě u nás pojmy o všech těchto předmětech.

- Chytil jsem tě! - vykřikl Ivan s jakousi skoro dětskou radostí, jako by si již nakonec na cosi vzpomněl: - Tuto anekdotu o quadrilionu let - vždyť jsem ji sám vytvořil! Bylo mi tenkráte sedmnáct let, byl jsem v gymnasiu ... Tenkráte jsem tuto anekdotu vymyslil a vyprávěl jednomu druhovi, jmenoval se Korovkin, bylo to v Moskvě ... Tato anekdota je tak charakteristická, že jsem jí nemohl odnikud vzíti. Již jsem skoro na ni zapomněl ... Ale teď jsem si ji nevědomky připamatoval, - já sám, ale ne ty jsi o ní vyprávěl! Jako tisíce věcí se leckdy neuvědoměle připomínají, dokonce i tehdy, když člověka vedou na popravu ... Ve snu jsem si vzpomněl .... Hle, a ty jsi ten sen! Jsi sen, a neexistuješ!

- Podle odvahy, s jakou mne odmítáš, - zasmál se gentleman, - přesvědčuji se, že přece jen ve mne věříš.

- Ani trochu! Ani na setinu nevěřím.

- Ale na tisícinu věříš. Homoeopatické dávky přece jsou snad nejsilnější. Přiznej se, že věříš, nu, aspoň na desetitisícinu ...

- Ani na jednu minutu! - zuřivě zvolal Ivan. - Ostatně přál bych si v tebe uvěřit! - podivně náhle dodal.

- Ehe! to ale je přiznání! Jsem však dobrý, já ti tu pomohu. Slyš: to já tě chytil, ale ne ty mne! Schválně jsem ti vyprávěl tvou vlastní anekdotu, na kterou jsi již zapomněl, abys konečně přestal ve mne věřiti.

- Lžeš! Proto ses objevil, abys mne přesvědčil, že existuješ.

- Právě. Ale kolísání, ale nepokoj, ale zápas víry a nevěry, - vždyť to přece bývají taková muka pro svědomitého člověka, jako jsi ty, že lépe se oběsit. Právě proto, že vím, že aspoň trochu ve mne věříš, vyprávěl jsem ti tuto anekdotu, abych ti připustil již nadobro nevěru. Vodím tě mezi vírou a nevěrou střídavě a mám svůj cíl. Je to nová methoda: vždyť až přestaneš vůbec ve mne věřit, tu začneš mne ihned do očí přesvědčovati, že nejsem sen, nýbrž, že skutečně existuji, já tě již znám; nuže, a pak dosáhnu svého cíle. Ale můj cíl je ušlechtilý. Vhodím do tebe jen nepatrné semínko víry, a z něho vyroste dub, - chceš vstoupiti mezi "otce poustevníky a počestné ženy"; neboť se ti toho tajně velmi a velmi chce, kobylky budeš jísti, potáhneš na poušť se zachraňovat.

- Tedy dbáš, ničemo, takto o spásu mé duše?

- Je přece potřebí aspoň někdy vykonati něco dobrého. Zlobíš se, zlobíš se, jak se jen podívám!

- Blázne! Ale pokoušel jsi také někdy takovéhle, kteří jedí kobylky a modlí se třeba sedmnáct let v holé poušti, mechem zarostlé?

- Holoubku můj, vždyť jen to jsem dělal. Na celý svět a světy zapomeneš, ale k takovému jedinci se přilepíš, protože takový briliant je již velmi vzácný; vždyť taková jediná duše stojí leckdy za celé souhvězdí - máme svou aritmetiku. To je tedy vzácné vítězství! A přece někteří z nich, na mou duši, nejsou níže tebe, co do vývoje, ačkoliv tomu ani neuvěříš: takové propasti víry a nevěry mohou nazírati v jeden a týž okamžik, že opravdu se leckdy zdá, že jen ještě vlásek, - a poletí člověk "vzhůru nohama", jak říká herec Gorbunov.

- Nu a což, odcházel jsi s dlouhým nosem?

- Příteli můj, - podotkl sentenciosně host, - je lépe přece jen odejíti s dlouhým nosem, než někdy docela bez nosu, jak to ještě nedávno řekl jeden nemocný markýz (patrně ho asi léčil specialista) u zpovědi svému duchovnímu otci jezuitovi. Byl jsem při tom, - prostě rozkoš. "Vraťte mně," povídá, "můj nos!" A bije se do prsou. - "Synu můj," vytáčí se páter, "všechno se splňuje podle nevyzpytatelného osudu prozřetelnosti a viditelné neštěstí vleče někdy za sebou neobyčejný, ačkoliv i neviditelný prospěch. Jestliže přísný osud zbavil vás nosu, tedy prospěch váš je v tom, že jste zůstal s dlouhým nosem!" - "Otče svatý, to není útěcha!" volá zoufale, - "naopak byl bych nadšen, kdybych po celý svůj život každého dne zůstával s dlouhým nosem, protože bych jej pak měl na příslušném místě!" - "Synu můj," vzdychá páter, "nelze si žádati všech blah najednou a to je již repot proti prozřetelnosti, jež dokonce ani tu na vás nezapomněla; neboť úpíte-li, jak jste nyní zaúpěl, že s radostí byste chtěl po celý svůj život zůstávati s dlouhým nosem, tu také zde již bylo nepřímo splněno přání vaše: neboť ztratil-li jste nos, již tím přece jako byste zůstal s dlouhým nosem ..."

- Fuj, jak je to hloupé! - vykřikl Ivan.

- Příteli můj, chtěl jsem tě jen rozesmáti, ale přísahám, že je to pravá jezuitská kasuistika, a přísahám, že se to všechno doslovně přihodilo, jak jsem doložil. Tento případ je nedávný a způsobil mi mnoho práce. Nešťastný mladík, vrátiv se domů, téže noci se zastřelil; byl jsem u něho neodlučně do posledního okamžiku ... Co se pak týče těch jezuitských zpovědních budek, tu jsou opravdu mou nejmilejší zábavou ve smutných chvilkách života. Nu, zde máš ještě jeden případ, již docela z posledních dnů. Přijde k starému páterovi blondýnka, Normanďanka, dívka asi dvacetiletá. Krása, tělo, přirozenost, - sliny se sbíhají. Shýbla se, šeptá dírkou páterovi své hříchy. - "Cože, dcero má, je-li pravda, že jste již opět padla? .." volá páter. "Ó, sancta Maria, co to slyším: již ne s tím. Ale jak dlouho to bude trvat a jak to, že se nestydíte!"

- "Ach, mon Pere," odpovídá hříšnice celá v lítostivých slzách: - "Ça lui fait de plaisir et moi si peu de peine!"[16] Nu, představ si takovou odpověď! Tu jsem již ustoupil: to byl výkřik přírody samé, chceš-li, bylo to lepší než nevinnost sama! Hned jsem jí odpustil hřích a již jsem se obrátil pryč, ale ihned jsem byl zase nucen se vrátiti: slyším, páter jí dírčičkou naznačuje večer schůzku, - a vždyť to byl stařec jako křemen, a hle, padl v jednom okamžiku! To příroda, to pravda přírody zvítězila! Co, opět ohrnuješ nos, opět se hněváš? Již nevím, čím bych ti vyhověl...

- Nech mne, tlučeš mne v mozku jako neodbytná můra, - bolestně zasténal Ivan, bezmocný před svým přízrakem, - nudím se s tebou, nesnesitelně a mučivě! Mnoho bych dal za to, kdybych tě mohl zahnati!

- Opakuji, zmírni své požadavky, nežádej na mně "všeho velikého a překrásného", a uvidíš, jak přátelsky se spolu srovnáme, - důtklivě pronesl gentleman. - Opravdu se hněváš na mne za to, že jsem se neobjevil před tebou v rudé nějaké záři, "za hromů a blesků", s opálenými křídly, nýbrž že jsem se k tobě dostavil v tak skromné podobě. Jsi uražen především ve svých estetických citech, a za druhé v hrdosti: jak to, říkáš si, že k takovému velikému člověku mohl vejíti takový docela obyčejný čert? Ne, přece jen máš v sobě ten romantický pramínek, jemuž se tak velice, tak velice posmíval již Bělinský. Co dělat, mladý muži. Právě před chvílí jsem si myslil, když jsem se k tobě chystal, že pro žert přijdu k tobě v podobě skutečného státního rady ve výslužbě, který sloužil na Kavkaze, s hvězdou Lva a Slunce na fraku, ale rozhodně jsem se strachoval, protože bys mne tloukl jen proto, že jsem se odvážil připíchnout si na frak jen Lva a Slunce, ale že jsem si nepřipíchl alespoň Polární Hvězdu nebo Siria. A ty stále o tom, že jsem hlupák! Ale Bože můj, vždyť já si nečiním nároků na to, abych se ti rovnal rozumem. Mefistofeles, zjeviv se Faustovi, svědčil o sobě, že chce zlo, ale dělá jen dobro. Nu, nechť je to, jak se mu líní, u mne je to však dokonale naopak. Jsem snad jediný člověk v celé přírodě, který miluje pravdu a upřímně si přeje dobra. Byl jsem při tom, když Slovo, dokonavši na kříži, vstupovalo na nebe, nesouc na svých prsou duši ukřižovaného lotra na pravici, slyšel jsem radostné výkřiky cherubínů, pějících a volajících: "Hosanna", i hromové jásání nadšených serafínů, jímž se otřásalo nebe a celý svět. Nuže, přísahám na všechno, co je svaté, že jsem chtěl přimknouti ke sboru a zvolati se všemi: "hosanna!" Již již jsem to měl na jazyku, již se to dralo z prsou, vždyť já, víš to, jsem velmi citlivý a umělecky vnímavý. Ale zdravý smysl, - ó, nejnešťastnější vlastnost mé přirozenosti, - mne zadržel i zde v příslušných hranicích a já propásl okamžik! Neboť což, pomyslil jsem si tu chvíli, - co by z toho bylo po mém "hosanna?" Ihned by všechno na světě shaslo a nebylo by naprosto žádných událostí. A tak jedině z povinnosti služební a podle svého sociálního postavení jsem byl nucen potlačiti v sobě dobrý moment a zůstati při hanebnostech. Kdosi si čest dobra celou bere pro sebe, ale mně údělem byly ponechány jen hanebnosti. Ale nezávidím cti žíti na cizí útraty, nejsem ctižádostivý. Proč pak ze všech bytostí na světě jen já jediný jsem odsouzen k prokletí všemi slušnými lidmi, a dokonce i k ranám podpatkem, neboť vtěluji-li se, jsem nucen leckdy přijímati i takové důsledky? Vím přece, že je tu tajemství, ale tajemství to nechtí mně za nic odhaliti, protože bych snad potom, až bych vytušil oč jde, zařval náhle "hosanna", - a ihned zmizí nutné minus a započne v celém světě rozumnost, moudrost, a s tím ovšem také konec všeho, dokonce i novin a žurnálů, protože kdo pak si je potom bude předpláceti. Vím, přece, že konec konců se smířím, že i já dojdu svůj quadrilion a dovím se tajemství. Ale než to bude, reptám a přemáhaje se, konám své určení: hubím tisíce, aby se zachránil jeden. Na příklad, kolik bylo potřebí zahubiti duší a zhanobiti čestných reputací, aby se dostal jen jediný spravedlivý Job, na něhož mne tak zle za onoho času chytili! Ne, dokud není odhaleno tajemství, jsou pro mne dvě pravdy: jedna tamnější, jejich, mně zatím docela neznámá, a pak druhá, moje. A ještě je nejisto, která z nich je lepší ... Usnul jsi?

- Jak pak ne, - zlostně zasténal Ivan, - vše, cokoliv jest hloupého v mé přirozenosti, dávno již zažitého, semletého v mém rozumu, odhozeného jako mrcha, - předkládáš mi jako nějakou novinku!

- Ani zde jsem ti nepřišel do noty!

- A já jsem již myslil, že tě navnadím aspoň literárním výkladem: toto "hosanna" se mi přece vskutku podařilo ne špatně? A potom ten sarkastický ton a la Heine, což, není-li pravda?

- Ne, nikdy jsem nebyl takovým lokajem! Jak jen mohla má duše zroditi takového lokaje, jako jsi ty?

- Příteli můj, znám jednoho velmi znamenitého a milého ruského mladého pána: mladého myslitele a velkého milovníka literatury a krásných umění, autora básně, velmi slibné, pod názvem: "Veliký inkvisitor" ... jen jeho jsem měl právě na zřeteli!

- Zakazuji ti mluviti o Velikém inkvisitorovi, - zvolal Ivan, celý se zarděv studem.

- Nu, a "Geologický převrat?" Pamatuješ se? Vždyť to je ale básnička!

- Mlč, nebo tě zabiji!

- Mne že zabiješ? Ne, to již odpusť, dořeknu to. Proto jsem také přišel, abych tebe a sebe uhostil touto rozkoší. Ó, miluji sny horkokrevných mladých po životě prahnoucích přátel! "Tam jsou noví lidé," rozhodl jsi ještě minulého jara, chystaje se sem, "umiňují si, že všechno rozruší a že započnou lidojedstvím. Hlupáci, mne se neptali! Podle mého mínění ani není potřebí nic rozrušovati, ale je potřebí celkem rozrušiti v lidstvu jen ideu Boha, hle, s čím je třeba především započínati! S tímto, s tímto je potřebí započíti, - ó slepcové, kteří nic nechápete! Odřekne-li se jednou lidstvo úplně Boha (a já věřím, že tato perioda nastane, paralelně s geologickými periodami), tu sám sebou bez lidojedství upadne celý bývalý světový názor a hlavně celá minulá mravnost a nastoupí všechno nové.[17] Lidé se spojí, aby si vzali ze života všechno, co může dáti, ale rozhodně jen pro štěstí a radost v tomto jediném vezdejším světě. Člověk se pozdvihne duchem božské titánské hrdosti a objeví se člověkobůh. Každé hodiny přemáhaje přírodu svou vůlí a vědou již bez hranic, člověk tímtéž každé hodiny bude pociťovati tak vysokou rozkoš, že mu nahradí všechny dřívější naděje na rozkoše nebeské. Každý pozná, že je všecek smrtelný, bez vzkříšení a přijme smrt hrdě a klidně jako Bůh. Z hrdosti pochopí, že nemá proč by reptal na to, že život jest okamžik a zamiluje si svého bratra již bez každé odplaty. Láska bude uspokojovati jen okamžik života, ale již pouhé vědomí její okamžitosti posílí její oheň tak velice, jak velice se dříve rozplývala ve víru v lásku záhrobní a nekonečnou ..." Nu a tak dále a tak dále, takového druhu. Roztomilé!

Ivan seděl, zacpav si uši rukama a dívaje se do země, ale začal se třásti na celém těle. Hlas pokračoval:

- Teď je jen ta otázka, přemýšlel můj mladý myslitel: Je-li možné, aby taková perioda někdy nastoupila anebo ne? Nastoupí-li tedy je všechno rozhodnuto a lidstvo se definitivně zorganizuje. Ježto však vzhledem k zakořeněné hlouposti lidské se to ještě ani do tisíce let neupraví, tu každému, který si uvědomuje již nyní pravdu, je dovoleno, aby se zařídil docela, jak je mu vhod podle nových principů. V tomto smyslu jest mu všechno dovoleno. Ba nad to ještě: I když dokonce tato perioda nikdy ani nenastoupí, tu protože přece není Boha a nesmrtelnosti, jest novému člověku dovoleno, aby se stal člověkobohem, dokonce třebas jen jedinému na celém světě[18], a ovšem v novém důstojenství s lehkým srdcem, aby přeskočil každou bývalou mravní přehradu bývalého otroka-člověka, bude-li toho potřebí. Pro Boha neexistuje zákon! Kde stane Bůh - tam jest již místo Boží! Kde stanu já, tam ihned bude první místo ... "všechno je dovoleno" a basta! Všechno to je velmi milé; jenže když jsi již chtěl podváděti, tu k čemu je ti ještě, zdálo by se, potřebí sankce pravdy? Ale takový je již náš ruský současný človíček: bez sankce se neodhodlá ani podváděti, tak velice si již zamiloval pravdu ...[19]

Host se zřejmě dával unášeti svou výmluvností a mluvil stále více a více povyšuje hlas a posměšně se dívaje na domácího pána; ale nezdařilo se mu dokončiti: Ivan náhle chytil se stolu sklenici a rozmachem jí mrštil po řečníkovi.

- Ach, mais c´est bete enfin![20] - zvolal, vyskakuje s pohovky a setřásaje prsty se sebe postříknutí čajem, - vzpomněl si na Lutherův kalamář! A mne při tom považuje za sen a vrhá sklenice na sen! To je po žensku! Ale vždyť jsem správně tušil, že ses jen přetvařoval, když jsi zacpal své uši, ale poslouchal jsi ...

Náhle se ozvalo z venčí pevné a vytrvalé klepání na okenní rám. Ivan Fjodorovič vyskočil z pohovky.

- Slyšíš, raději otevři, - vykřikl host, - to tvůj bratr Aljoša přichází s nejneočekávanější a velmi zajímavou zprávou, za to již ručím!

- Mlč, podvodníku, věděl jsem dříve než ty, že je to Aljoša, já ho tušil, a, ovšem, že nepřichází zbytečně, ovšem že se "zprávou!" ... zvolal zběsile Ivan.

- Tak otevři, otevři mu. Venku je metelice, a je to přece tvůj bratr. Mr. sait-il le temps qu´il fait? C´est ne pas mettre un chien dehors.[21]

Klepání neustávalo. Ivan se již chtěl vrhnouti k oknu, ale cosi jako by mu náhle svázalo nohy a ruce. Ze všech sil se namáhal, aby zpřetrhal svá pouta, ale marně. Klepání na okno sílilo stále více a hlasitěji, hlučněji. Konečně se náhle pouta zpřetrhala a Ivan Fjodorovič vyskočil z pohovky. Divoce se rozhlédl. Obě svíčky skoro dohořely, sklenice, kterou právě hodil po svém hostu, stála před ním na stole, a na protější pohovce nebylo nikoho. Klepání na okenní rám, ač stále vytrvale neustávalo, ale docela nebylo tak hlučné, jak se mu právě teď zdálo ve snu, naopak velmi zdrženlivé.

- To není sen! - Ne, přísahám, to nebyl sen, to všechno právě bylo! - vykřikl Ivan Fjodorovič, vrhl se k oknu a otevřel vyhlídku.

- Aljošo, vždyť jsem ti zakázal přijíti! - zuřivě vykřikl na bratra. - Dvěma slovy: do chceš? dvěma slovy, slyšíš?

- Smerďakov se před hodinou oběsil, - odvětil Aljoša zvenčí.

- Jdi na schůdky, hned ti otevru, - řekl Ivan a šel otvírati Aljošovi.

 

(str. 183-209)

[1] Který se lehce dotkl padesátky

[2] Toto přirovnání nabude svého pravého významu až objasněním totožnosti neznámého (L.B.)

[3] O zázracích je obsáhle pojednáno v kapitole páté (Starci) dílu prvního (L.B.)

[4] To je půvabné.

[5] To je vznešené, půvabné.

[6] Dmitrije k soudu (L.B.)

[7] To je rytířské.

[8] Jsem čert a ničeho lidského se nezříkám.

[9] Je to něco nového, není-liž pravda?

[10] Materialisticky uvažuje kromě čerta například také Fjodor Pavlovič (srv.:kapitola čtvrtá prvního dílu Třetí syn Aljoša) (L.B.)

[11] Jaká to idea!

[12] Srovnej kritiku úrovně lékařské péče s Flaubertovou Paní Bovaryovou (kapitola XI) (L.B.)

[13] Čert naprosto neexistuje.

[14] Míněna hlavní postava Gogolova Revizora (L.B.)

[15] Myslím, tedy jsem.

[16] Ach, otče, mně to nic neudělá a jeho to potěší.

[17] Toho jsme dnes svědky, alespoň ve značné míře v naší zemi. I zde tedy zvítězila vize čertova nad vizí Ivanovy lepší půle (která by mohla být stejně tak vize Aljošova či kohokoli věřícího) o nastoupení všeobecného rozvratu po ztrátě víry v Boha a nesmrtelnost (L.B.)

[18] Srovnej s Raskolnikovem, ale i totalitárními vůdci typu Hitlera či Stalina (L.B.)

[19] Víra v mravní způsobilost současného ruského lidu, který by podle Dostojevského nadějí takovou bezvěru nepřipustil (L.B.)

[20] Ale to je vlastně hloupé!

[21] Ví pán, jaké je venku počasí? Je tam, že by psa nevyhnal.

— 5 —

Informace

Bibliografické údaje

  • 13. 5. 2023