Jan Hus

Podpořte LD sdílením:

Share

[1371-6.7.1415]

Životopis

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské rodině. Když mu bylo asi 16 let, odešel studovat do Prahy na pražskou (Karlovu) univerzitu.

Po studiích Jan Hus na Karlově univerzitě od roku 1398 působil jako pedagog a v letech 1409-1410 zde zastával dokonce funkci rektora. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Podílel se na „Kutnohorském dekretu“ (1409), který omezil počet cizinců vůči Čechům studujících na univerzitě na poměr jednoho ku třem. V roce 1412 vystoupil proti odpustkům. Mistr Jan Hus je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku.

Ve svých náboženských pracích kritizoval Jan Hus mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev, a přejal některé myšlenky Jana Viklefa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou nicméně dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.

Datum jeho upálení (6.7.) se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z reformace. Jako svého svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).

Dílo

Traktáty, dopisy aj.

 • České spisy
 • Dcerka (anotace)
 • O českém pravopise (De orthographia Bohemica)
 • Jádro učení křesťanského
 • Knížky o svatokupectví, 1413
 • Kvodlibet (Quodlibet), 1411
 • List Vladykovy
 • Listy přátelům v Čechách, 1415
 • Listy z Prahy
 • Listy z Kostnice (ukázka)
 • O církvi (De ecclesia), 1413 (recenze)
 • O sentencích (4 díly)
 • O šesti bludiech (De sex erroribus)
 • Postila, to jest výklad svatých čtení nedělních, 1413 (anotace)
 • Výklady viery, Desatera a Páteře, 1412
 • Život Kristův
 • Proti bule papežské
 • Obrany ve vyhnanství, 1413-1414
 • Řeč o míru (Sermo de pace)

Edice Husových děl

 • Výklad dvanácti článků víry, Desatera a Otčenáše, 1520
 • De ecclesia, 1520
 • Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis confessorum Christi historia et monumenta, 1558
 • Matice lidu, 1915
 • Sto listů Mistra Jana Husa, 1949
 • Mistra Jana Husi sebrané spisym, 1865-1868 (3 díly)
 • Mistra Jana Husi sebrané spisy, 1904 (5 dílů)

Citáty

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.

Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

Milosrdenství má být každému činěno, buď žid, pohan neb zlý křesťan.

Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než biskup.

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných…, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.

Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.

Opilý nejen, že činí hřích, ale on sám je hříchem, neboť jiní se od něho nakazí.

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!

Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce.

Protož věz, že člověka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati.

Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti.

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…

Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

Jan Hus

e-knihy

Zobrazen jediný výsledek

 • 30. 4. 2023