Daniel Adam z Veleslavína

Podpořte LD sdílením:

Share

[31.8.1546-18.10.1599]

Životopis

Český humanitní vzdělanec Daniel Adam z Veleslavína se narodil roku 1546 v Praze, kde také žil i zemřel. Byl vydavatel historických děl a vícejazyčných slovníků, organizátor literárního života v Čechách, historik, knihtiskař a překladatel.

Pocházel z měšťanské mlynářské rodiny. Po studiích na pražské Karlově univerzitě (v roce 1568 se stal bakalářem a o rok později mu byl udělen titul Mistra) na ní nejprve působil jako profesor historie (1569-76), po sňatku s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventina (1576) se věnoval práci tiskařské a vydavatelsko-organizátorské. Po smrti tchána v roce 1586 po něm Daniel Adam zdědil tiskárnu a převzal jeho činnost, získal také šlechtický titul a přídomek „z Veleslavína“. Daniel Adam z Veleslavína byl tajným stoupencem Jednoty bratrské.

Adam z Veleslavína sám zpracoval Kalendář historický (1578), česky psané dílo s údaji z domácí i světové historie, a to v rozložení do kalendářního roku. Vytvořil okruh spolupracovníků, jejichž zásluhou byly přeloženy spisy o starších i soudobých dějinách, např. Kroniky dvě o založení země české, Kronika světa, Kronika nová o národu tureckém aj. Významné jsou jeho převzaté a upravené slovníkářské práce, například Nomenclator tribus linguis – věcně uspořádaný latinsko-česko-německý slovník nebo Silva quadrilinguis – česko-latinsko-řecko-německý slovník řazený abecedně. Velkou péči věnoval jazykové úpravě děl, psal předmluvy, komentáře, spolupracoval na překladech. Stal se významným představitelem české měšťanské literatury a humanistické kultury. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou.

Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech; zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou a tím výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Byl prvním vydavatelem notových tisků. Vynikající jazyková úroveň děl z produkce jeho tiskárny byla podnětným vzorem literatuře národního obrození, položila základ české knižní kultuře. Daniel Adam z Veleslavína se během svého života stal natolik uznávaným, že po jeho smrti přes 35 humanistických básníků složilo elegie na jeho počest.

Dílo

Vlastní tvorba

 • Kalendář historický, 1578 (anotace a ukázky)
 • Kroniky dvě o založení České země, 1585 (kolektivní dílo, které Daniel Adam z Veleslavína upravil a napsal k němu předmluvu)

Vydavatelská činnost

 • Bible kralická, 1579 (6 svazků)
 • Mathiolliho herbář, 1596
 • Silva quadrilinguis (bohatství čtyř jazyků), 1598 (2 svazky)
 • Menenius Agrippa
 • Dictionarium linguae latinae ex magno Basilii Fabri Thesauro collectum atque concinnatum, 1579
 • Elegantiarum ex M. Tullii Ciceronis epistolis libri III expositione bohemica illustrati, 1581
 • Itinerarium sacrae scripturae, 1592
 • Sobkův překlad Jana Kariona Kroniky světa, 1584
 • Hosiova Kronika Moskevská, 1590
 • Vypsání města Jeruzalema z latin. spisu Adrichomiova, 1592
 • Plácelova Historie židovská, 1592
 • Rukovět Sv. Augustina
 • Politia historica
 • Kocinetova Abeceda podobojné manželky
 • Hospodář
 • Kocinetův překlad Eusebiovy Historie církevní, 1594
 • Kronika nová o národu tureckém
 • Hen. Ranconia Regiment zdraví, 1587
 • Apatéka domácí, 1595
 • Správy a potěšováni nemocných, 1615
 • Moudrost Jesusa Siracha. Šalamounova Přísloví a Kazatel, 1586
 • Isocratis ad Demonicum paraenesis de officiis, 1586
 • Navedení k moudrosti, 1586
 • Čelední ďábel, 1586
 • O životu křesťanském, 1587
 • Pravidlo křesťanského života podle pořádku desatera božích přikázání, 1587
 • Výklad na Věřím v Pána Boha. Škola křesťanská, 1588
 • Tabule aneb obraz sedmi zlých a sedmi dobrých věcí, 1588
 • Štít víry pravé, 1591
 • O řízení a opatrovaní božském, 1592
 • Historie o křesťanském odejití s tohoto světa sv. Jeronyma, 1593
 • Rešelia Jezus Sirach, 1597
 • Výklad ke žalmu 91
 • Menenius Agrippa
 • Regulus
 • Vlk, liška a osel

e-knihy

 • 30. 4. 2023